57766. lajstromszámú szabadalom • Záródugasz erjesztőkorsók számára

Megjelent 1912. évi október hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57766.. szára, x/b. OSZTÁLY. Záródugasz erjesztő kőkorsók számára. DR VEHRIGS FRIEDRICH HUGÓ GYÁRTULAJDONOS MERTENDORFBAN. A bejelentés napja 1911 december hó 2-ika. A találmány tárgya záródugasz különö­sen derített g3'ümölcsborokhoz való erjesztő kőkorsók számára, mely az ismert erjesztő­edények záró dugaszaival szemben abban tűnik ki, hogy nem igényel külünös edény­nyakkiképzést és vizeizárással biró külön födőt is fölöslegessé tesz. A találmány értelmében a célszerűen ugyanazon anyagból mint az edény, elő­állított elzáró dugasz fölülről ki van vágva és fenekén egy nyílással van ellátva, mely­hez egy fölfelé hajlított ívelt vezetékcső csatlakozik, mely közel a dugasz fenekéhez torkollik úgy, hogy a záródugasz üregének kitöltése által légmentes elzárás keletkezik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát ké­pező elzáró dugasz példaképeni kiviteli -alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán az elzáró dugasszal ellátott edény oldalnézete és a 2. ábrán az elzáró dugaszon keresztül menő függélyes metszet nagyobb léptékben látható. A mázas kőanyagból álló (a) korsónak megfelelő bőségű és gyengén kúpos nyí­lással biró (b) nyaka van. Az elzárást esz­közlő (c) dugasz ugyanazon anyagból ké­szült, a nyaknak megfelelő kúpos alakja van és fölül kiálló (d) peremrésszel van ki­képezve. A (c) dugasz belül az (e) üreggel és a fenékrészen az (f) nyílással van ellátva, mely a fölfelé hajlított (g) csőben folytató­dik. A (g) cső oly módon van meghajlítva, hogy külső falával a (c) dugasz (e) üregé­hez fekszik és azzal összeköthető, míg haj­lata a dugasz fölső élén túl terjed. A (g) cső a dugasz feneke fölött csekély távol­ságban végződik úgy, hogy víz beöntésénél a (g) cső nyílása és azzal a kőkorsó belső tere fölhelyezett dugasznál légmentesen el­zárható. A dugasz kupalakjánál fogva a korsó szájnyílásába pontosan beleillik és ezen­kívül még czélszerűen tömíthető is. Az új záródugasz lehetővé teszi a (g) cső légmen­tes elzárásának ellenőrzését és azt is, hogy az erjesztés egész ideje alatt a légmentes elzárás biztosítására víz utána önthető le­gyen. Ekkor ugyan a szénsav megfelelő belső nyomásnál kiléphet, de másrészt a légköri levegőnek vagy az elzáró folyadék­nak minden behatolása ki van zárva. Az erjesztő folyamat befejezte és a korsó tartalmának erjesztése után a korsó bármily más czélra is használható, amikor is cél­szerűen tömör dugasszal záratik el.

Next

/
Thumbnails
Contents