57746. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék rovarok irtására növényeken, főként szőlőtőkéken

Megjelent 1912. évi október hó 29-én. MAGY. Kia SZABADALMI iBgr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57746. szám. IV/ta/1. OSZTÁLY. Eljárás és készülék rovarok irtására növényeken, főként szőlőtőkéken. DR GERNSHEIMER LAJOS VEGYÉSZ, KOLBENSCHLAG ISTVÁN GYÁROS ÉS GOLDBERG MIHÁLY MAGÁNZÓ LANDAUBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 3-ika. Á találmány 'tárgya la növényeket meg­támadó kártékony fcovarok irtására szol­gáló eljárás 'és egy ezen eljárás kivite­lére szolgáló 'készülék, mely különösen al­kalmas a szőllőtermő hegyeken gyakran előforduló szőllőmoly ! és szőllőilonca her­nyóinak és petéinek tökéletes kiirtására. Tudvalévő dolog, hogy ezen kártékony ro­varok gyakran egész szőllőheigyeket tónkra tesznek. Éppen ezért már régóta nagyon sok kísérletet tettek abban az irányban, hogy ennek 'a csapásnak elejét vegyék, így például lysollal és gáliccal permetez­ték a szőllőtőkéket, vagy pedig kénvirág­gal hintették azokat be-, anélkül, hogy számbavehető eredményt értek volna el. A találmány tárgyát képező eljárás ab­ban áll, hogy a rovaroktól megtámadott szőllőtőkékre vagy más növényekre bizo­nyos vegyi anyagoknak, például rézgálic­nak vagy szappanos mészoldatnak forró gőzét bocsátjuk rá sugár alakjában, mely vegyi összetételénél és aránylag magas hőmérsékleténél fogva 1 — mint a kísérle­tek mutatták — a szőllőtőkében lévő összes rovarokat azonnal megöli, anélkül, hogy magára a növényre kártékony befo­lyást gyakorolna. 1 i A mellékelt rajz az. eljárás kivitelére szolgáló készüléknek egy példaképeni fo­ganatosítását tünteti föl és pedig az 1. ábra függélyes hosszmetszetben, a 2. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala szerint vett keresztmetszetben mutatja a készüléket. ; A készülék egy (b) gőzkazánból áll, amely a szállítás megkönnyítése cél­jából kétoldalt (a) fogantyúkkal! van ellátva s alsó részén (c) tüzelőrostély és ezalatt egy kihúzható (d) hamuszek­rény van elrendezve. A tüaelőrostély fölött egy süvegalakú (e) harántfal van elhs­lyezve, amely egy füstelvezető (f) cső­ben folytatódik. Ezen (f) cső a kazánon van átvezetve s ilyen módon növeli a tűz­zel érintkező fűtőfölület nagyságát. Az elgőzölendő folyadék az (e) harántfal fö­lött lévő térben foglal helyet, mely (g) töltőnyílással és két (h) gőzvezetékkel van ellátva. Ezen gőzvezetékeket fémtömlők alkotják, melyek végeiken (i) fúvókákkal vannak ellátva lés egy-egy (j) csappal zár­hatók el. A kazán belsejében (k) iszita van elrendezve, mely a folyadéknak heve­sebb mozgását forrás közben meggátolja. i A kazán fölső részére (1) manométen* van

Next

/
Thumbnails
Contents