57724. lajstromszámú szabadalom • Készülék ajtóknak és efféléknek elektromos úton távolról való nyitására

Megjelent 1913. évi október lió 25-éu. MAGY. rfgs KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRA8 57724. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Készülék ajtóknak és efféléknek elektromos úton távolról való nyitására. PETROVICS LAJOS SZERELŐ SZERENCSEN ÉS STRASSER ISTVÁN ASZTALOSSEtjrÉD MONORON. A bejelentés napja 1911 május hó 18-ika. Jelen találmány tárgya 'elektromos íiton működtetett készülék • ajtóknak és effé­léknek távolról való nyitására, mely lehe­tővé teszi, hogy az ajtó pillanat alatt ki­nyitható még abban az esetben is, ha az ajtó kilinccsel, kulccsal és tolózárakkal előzőleg bezáratott. A találmány tárgya tehát előnyösen alkalmazható mindazon he­lyeken, ahol 'ajtóknak rögtöni és esetleg központos helyekről való egyidejű, kinyi­tása fontos szerepet játszik, így színhá­zak, templomok, képtárak, gyűlésiemnek gyárak, általában oly helyiségek ajtainak nyitásánál, ahol" nagyobb embertömegek esetleg gyors eltávozása kívánatos. A ta­lálmány célszerűsége különösen tűzesetek föllépésénél fog szembe ötíeni, mikor is az összes ajtók pillanat alatt önműködően ki­nyithatok. A készülék az egyik ajtószárnynak a zár­nyelvvel szemben 'álló hosszanti keskeny horonyfölületébe beeresztett, rúgóhatás alatt álló tolózárakból áll, melyek az ajtó bezárásánál egy elektromágnes fegyverze­tével kapcsolódnak és ezáltal elreteszelve tartatnak mindaddig, míg az elektromág­nesbe áramot hem küldünk és ezáltal fegy­verzete a tolózárból kikapcsolódik, mikor is egy, az ajtó tokjába behelyezett rúgó a bezárt állapotból fölszabadult ajtót ki­nyomja és kinyitva tartja. Az ajtó kilincse, kulcsszára és a toló­zárak külön-külön kezelhetők, vagyis az ajtó rendszeresen nyitható a kilinccsel, bezárható a kulccsal és rögzíthető a toló­zárakkal. A találmány tárgyát képező készülék a mellékelt rajzon példakép vett íoganato­sítási alakjában van föltüntetve, neveze­tesen az 1. ábra a készülék belső nézete nyitott állapotban, la 2. ábra ugyanannak nézete zárt állapot­ban, ;a 3. ábra a tolózár és- az, elektromágnes fegyverzete bekapcsolt állapotban távlati képben, ja 4. ábra nagyobb léptékű metszet a 2. ábra A—B vonalán át, végül az 5. ábra a nyitott ajtószárnyak fölülné­zete. Az (1) ajtószárnynak a (2) zárnyelvvel szemben fekvő hosszanti keskeny horony­fölületébe a készüléket tartó (3) vaslemez van beeresztve^, mely a kilincsr és zár­nyelvvel szemben az ezeket átbocsátó szo-

Next

/
Thumbnails
Contents