57722. lajstromszámú szabadalom • Aratógép

Megjelent 1912. évi október hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR, HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57722. szám. x/a. OSZTÁLY. Aratógép. HALMRAST KRISTIAN GAZDA SKRUKLIBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 22-ike. Elsőbbsége 1910 junius hó 23-ika. Találmányom oly aratógépekre vonatko­zik, melyeknek két, egymásra fekvő és egymással ellentétesen iide-oda mozgó ké­sük van, tárgya pedig eme kések oly egy­máson való vezetése, melynél a késeket viselő kéretnek több ujja van, melyek a kés csúcsok fölött fekszenek <és ezeket ama pontokon, födik, hol a késcsúcsok ;a mozgásirányuk megváltoztatása céljából megállanak. A csatolt rajzon a találmány egy foga­natosítási alakja oly aratógépnél alkal­mazva látható, melynél a kések oldalirá­nyú elmozdulása a késcsúcsok egymástól való távolságának felel meg úgy, hogy mi­kor a Ikes az egyik irányban elmozdul, eme ftiozgás közben két metszést végez. Eme rajzokon az 1. ábra fölülnézet, a 2. ábra 'pedig metszet az 1. ábra II—II vonala szerint. Az (1) lés (2) kések a (3), illetve (4) késrudakon vannak 'fölerősítve. Ezek a ru­dak a gép (5) késtartóihoz viszonyítva, előre és hátrafelé eltolhatók. A késtartó­kon vannak ia (6) ujjak a (7) csavarok és az alul fekvő (8) tartók segélyével föl­erősítve. A (6) (ujjak ia kések fölött előre nyúl­nak és visszahajlított (9) megnyújtással vannak ellátva, melyek ía késcsúcsok alsó végeit védik. Az ujjvégek elől csúcsokban végződnek, mely a gép működése közben a füvet akként hajlítják oldalt, hogy ez a késcsúcsokkal ne érintkezzék, mikor ezek a végállásaikban vannak. Minthogy az ujjak a metszési munkában részt nem vesznek, a kések és az ujjak belső oldala között a távolság mindenhol oly nagyra méretezhető, hogy a fű sehol meg ne szorulhasson, vagyis a metszőszer­kezet járása mindenhol olyan lesz, mintha a gép lekaszált területen haladna, minak megfelelően a gép 'erőszükséglete is igen kicsi lesz. 'Az ujjakat más, a rajzon látha­tótól eltérő "módon is ki lehetne képezni és elrendezni, de föltétlenül csakis a kések fölső oldalát teli födniök és ezek alsió ol­dalát úgyszólván iszabadon hagyhatják. SZABADALMI IGÉNY. Aratógép két egymás fölött fekvő, egy­máshoz viszonyítva, 5de-oda mozgó kés­sel, azáltal [jellemezve, hogy az a kar

Next

/
Thumbnails
Contents