57686. lajstromszámú szabadalom • Öblítőberendezés klozettekhez

Megjelent 1912. évi október hó gg-én. MAGY szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 57686. szám. XXIIb. OSZTÁLY. Öblltőberendezés klozettekhez. MELITSKO FRIGYES GÉPÉSZMÉRNÖK KOLOZSVÁROTT. A bejelentés napja 1912 január hó 12-ike. Találmányom tárgya rendkívül egyszerű <>blítőberendezés klozetekhez, melynél a víz gazdaságos kihasználása és zajtalan kifolyatása, úgyszintén ia nyomóvezetéknek lökések ellen való biztosítása céljából a nyomóvezeték közvetlenül' egy szélkazán­szerűen kiképezett öblítővíztartály vízte­rével van kapcsolva, míg az öblítővezeték eme tartállyal az ennek legmélyebb pont­ján alkalmazott lés kívülről kenyszermoz­gá&szerűen működtetett szelep segélyével kapcsolható. Eme szelep és az öblítőveze­ték között még az öblítővíz kifolyását lö­késmentessé és zajtalanná tevő szerkezet is be van kapcsolva, mely egy szélkazán­nal kapcsolt vízszintes csőből áll, az öb­lítővezetékkel egy fojtó szájdarab útján van kapcsolva lés a szélkazán alatt any­nyira kiemelkedő nyelvvel van ellátva, hogy a szélkazán és az öblítővíz tartály­szelepe között lévő csőszakasz mindig víz­zel legyen töltve. Ez a vízzel telt csősza­kasz a fojtószájdarabbal kapcsolatban a szelep nyitásánál a szelepházon nyomás alatt átáramló víz által okozott, egyéb­ként elkerülhetlen zajt teljesen megszün­teti, míg ia szélkazán az összes, nevezete­sen kezdetben föllépő erős lökéseket föl­fogja. A csatolt rajzon ennek az öblítőberen­dezésnek egy foganatosítási alakja füg­gélyes metszetben látható. A berendezésnek iszélkazánszerűen kiké­pezett (a) öblítővíztartályának nagysága a rendelkezésre álló vízvezeték nyomásának nagyságától függ. Eme tartályhoz a víz­vezeték a (b) csőcsonkon át kapcsolódik, míg az (a) tartályból a víz, kifolyását a (c) szelep szabályozza, mely a tartály alsó részéhez kapcsolódó (d) szelepházban a szelepülés fölött 'és alatt függélyes irány­ban mozgathatóan van v.ezetve és így bizr tos zárást tesz lehetővé. A (d) szelepház vízszintes (e) oldalcsonkjához az (f) öb­lítővezeték csatlakozik egy (g) cső útján, melynek egy fölfelé álló nyelve és eme nyelv fölött a kifolyó öblítővíz lökéseit fölvevő (h) szélkazánjá vau. A (g) csőnek az (f) öblítőcsőhöz csatlakozó végén az (i) fojtószájdarab van alkalmazva, mely a (g) cső nyelvével kapcsolatban a kifolyó víz által okozott zajt tompítja és melynek szabad átáramlási keresztmetszete a (c) szelep átáramlási keresztmetszetével min­dig bizonyos viszonyban áll, míg ez utóbbi a vízvezeték nyomásától függ. A (c) sze­lep a (d) szeleptokban és ennek (j) kar­jában függélyes irányban vezetett (k) sze-

Next

/
Thumbnails
Contents