57651. lajstromszámú szabadalom • Készülék emanaciotartalmú folyadékok vagy gázok leadására

Megjelent 1912. évi október hó 19-én. MAGY. ^ K.IH. SZABADALMI |Hh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57651. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­I Készülék emanaciótartalmú folyadékok vagy gázok leadására. DR DAUTWITZ FRITZ ORVOS, WANZ FRIEDRICH GYÁROS ÉS O. NEUPERT NACHF. CÉG W1ENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 6-ika. Jelen találmány tárgya oly készülék, .mellyel emanációtartalmú folyadékok vagy gázok lemért vagy önként meghatározandó mennyiségekben valamely készlettartályból leadatnak anélkül, hogy a tartály tartalma nem emanációtartalmú folyadékokkal vagy gázokkal érintkezésbe jutna. A találmány lényege abban áll, hogy a tartály tartalom térfogatának az emanáció­tartalmú folyadékok vagy gázok leadásá­hoz szükséges, a folyadék vagy gáz le­adandó térfogatának megfelelő csökkenté­sét egy, a tartályban lévő szerv alakválto­zása vagy eltolása idézi elő, mely szerv állandó érintkezésben áll a tartály tartal­mával, mi mellett azonban nem emaná­ciótartalmú folyadéknak vagy gáznak a tartályba való behatolása meg van akadá­lyozva. Ezáltal elérjük, hogy a folyadék vagy gáz emanációtartalma a tartályban ismételt adagokban való leadásnál is válto­zatlan marad, ha a rádiumemanáció termé­szetes szétesésétől eltekintünk. A találmány tárgya a mellékelt rajzon néhány példakép vett kiviteli alakjában függélyes hosszmetszetben ván föltün­tetve. Az 1. ábrán (1) az emanációtartalmú fo­lyadék, pl. víz befogadására való tartály melyben a (2) kaucsukzacskó függ, mely a visszacsapó szeleppel fölszerelt (3) cső út­ján a (4) kaucsuklabdával áll összekötte­tésben. (5) a (6) eizárócsappal ellátott lefo­lyató cső. Ha a tartályban lévő emanáció­tartalmú vizet akarjuk kiszolgáltatni, úgy a (6) csapot nyitjuk és a (4) labdának kéz­zel való ismételt összenyomása által isme­retes módon levegőt juttatunk a (2) kau­csukzacskóba. Ez a zacskó kitágul és ezál­tal a kívánt mennyiségű vizet a kifolyató­csövön át a tartályból kiszorítja anélkül, hogy a tartályba nememanációtartalmú vizet vagy levegőt kellene juttatni, mely í az emanációtartalmú vízzel érintkezésbe kerülne. Hogy a tartályba juttatott friss vizet emanációval terhelhessük meg, a tartály feneke közelében a lyukgatott (7) cső van elrendezve, mely az elzárócsappal ellátott (8) cső útján a rádiumterméket tartalmazó (9) tartállyal áll összeköttetésben. A (9) tartály viszont a (11) kaucsuklabdával föl­szerelt (10) cső útján az (1) tartály fölső részével közlekedik. A (11) kaucsuklabda fölváltva történő összenyomása és eleresz­tése által ismeretes módon levegőt jutta-

Next

/
Thumbnails
Contents