57637. lajstromszámú szabadalom • Üvegtábla vasbetéttel, főképp cégtáblák, burkolatok és effélék számára

Megjelent 1912. évi október hó 14-én. MAGY. ggft Klti SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57637. szám. ix/h. OSZTÁLY. Üvegtábla vasbetéttel, főkép cégtáblák, burkolatok és effélék számára. SCHOMBURG ADOLF KERESKEDŐ BERLIN/" SCHÖNEBERGBEN, MINT E1SELE KARL MÉRNÖK RASTATTI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1911 november hó 7-ike. Elsőbbsége 1911 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgya oly üvegtáblákra vonatkozik, milyenek főkép fölirásokkal és díszítésekkel ellátott cégtáblákhoz, hom­lokzatok burkolására és hasonló célokra alkalmaztatnak. Ezen üvegtáblákat eddig úgy állították elő, hogy az írást vagy dí­szítést az üvegtábla hátlapjára alkalmaz­ták és ezt azután lakkal bevonták. A ta­pasztalat azonban azt mutatta, hogy ez a lakkozás nem elegendő arra, hogy az üveg hátlapjára fölvitt réteget megsérülések ellen megvédje. Azonkívül ezek az üveg­táblák, még ha bizonyos vastagsággal is bírnak, nincsenek törés vagy megsérülések ellenében eléggé megvédve. Jelen találmány értelmében az üvegtáb­lákat hátlapjukon oly módon vonjuk be és erősítjük meg egy födőréteggel, hogy egy­részt az üvegtábla fölirása, í 11. díszítése megsérülések ellen biztos védelmet kap, másrészt pedig a törés veszélyét az üveg­tábla megerősítése által elhárítjuk. Az ezen üvegtáblák előállítására szol­gáló eljárást a mellékelt rajz kapcsán ír­juk le. A fölírást vagy a díszítő réteget (a ta­lálmány értelmében a szokásos módon az (1) üvegtábla tisztított oldalára visszük föl és azt még egy lakkréteggel is bevonhat­juk. Célszerű ezen célra oly lakkot hasz­nálni, mely nem sima, hanem lehetőleg durva fölületet szolgáltat. Ezután a dí­szítő vagy lakkrétegre kittet viszünk föl sűrűn és szilárdan és ezt. oly módon ken­jük szét, hogy EZ cL réteghez mindenütt jól cdatapadjon. Ezen (2) kittrétegre, melynek egyáltalában nem kell laposnak és simának lennie, a (3) drótszövetet vagy egy erősen perforált bádogot vagy effé­lét viszünk föl úgy, hogy ezen drótszövet részben a kittrétegbe behatol, részben azonban lábból kiáll. A drótszövetnek a kittben való jobb fogva tartására a drót­szövetet kiálló szögekkel vagy effélékkel , láthatjuk el. A (3) drótszövettel áthúzott (2) rétegre helyezzük az alkalmas cement­ből, gipszből vagy efféléből álló tulajdon­képeni (4) megerősítő réteget, mely közbe­helyezett drótszövet útján rendkívül erő­sen tart a kittrétegen. A drótszövet te-­hát itt nemcsak a cement és a kitt, ill. a tulajdonképeni üvegtábla között képezi az összeköttetést, mely üvegtáblával vi­szont a (2) kittréteg létesíti a kapcsola­tot, hanem egyszersmind a cementet meg­erősíti, illetve merevíti.

Next

/
Thumbnails
Contents