57632. lajstromszámú szabadalom • Tokos pörkölőkemence

Megjelent 1912. évi október hó 14-én. MAGY. gfev IUR SZABADALMI jS&ff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 576B2. szám XlI/d. OSZTÁLY. Tokos pörkölőkemence. RIDGE HARRY MACKENZIE BÁNYAMÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 30-ika. Elsőbbsége 1910 julius hó 1-je. Találmányom tárgya mechanikus tokos kemence, mely főleg- nehezen pörkölhető ércek, pl. cinkfakóérc pörkölésér e szolgál. Ilynemű érceket folytonos keverés köz­ben hosszú ideig kell a levegő hatásának oly módon kitenni, hogy azok a levegővel kezdetben ne érintkezzenek túlságos ma­gas hőmérsékleten, és csak a pörkölési folyamat végén tétessenek ama magasabb hőmérsékleteknek ki, melyeknél a holtra pörkölés megy végbe. A pörkölésnek ily módon történő foganatosítására hosszú ke­mencefenekeket alkalmaznak, melyek is­mert módon egymás fölött vannak elren­dezve és melyeken az érceket az összes keverőkarok megkeverik és tovább szál­lítják. Ennek következtében a pörkölendő anyagot az egyik keverőmű a másiknak adja át és az érc a kemencén lassanként vándorol tovább. További jellemzője találmányomnak az, hogy a kemencének kopásnak leginkább kitett része a kemence főrészétől külön­álló szerkezeti részt alkot. Ez a rész a tüzelés és a kemence-ágynak közvetlenül fölötte fekvő része. Ez az elrendezés az esetleges1 javítások végzését nagyon megkönnyíti. Találmányom szerint szerkesztett pör­kölőkemence a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a kemence oldalnézete, a 2. ábra függélyes hosszmetszete, a 3. ábra A—B és a 3. ábra vízszintes metszet a 2. ábra. 0—T > vonala szerint, míg a 4. ábra a kemence keresztmetszete. A kemencének három egymás fölöttel­rendezett (a, b, c) tokja van, melyek fű­tésére a (d) fűtőcsatorna szolgál. Ez a csatorna először az alsó (c) tok kemence­feneke alatt halad el, azután fölemelkedik és a (b, c) tokok között megy tovább. A tokok függélyes középsíkjában több (e) hajtótengely van elrendezve1 , melyek közül az utolsó (2. ábra jobboldalt) kivételével valamennyi mind a három tokon áthalad és a kemence alatt egy-egy nycmcsapágy van ágyazva. A tengelyek hajtására porzáró tokokban olajban futó (f) csavarkerekek szolgálnak. Tömítés céljából a tengelyek fölső bevezetési helyei (g) yízzárakkal van­nak fölszerelve. Hogy a keverőtengelyek á hőt el ne vezethessék, a fűtőcsatornákban körű! vannak falazva. A tengelyeken al­kalmas módon kiképezett (i) keverőkarok vannak fölerősítve1 , még pedig minden ten­gelyre mindegyik kemence fenekén egy-

Next

/
Thumbnails
Contents