57611. lajstromszámú szabadalom • Itatóssal kombinált tollszár

Megjelent 1913. évi október hó 18-én . MAGY. KIR SZABADALMI lB Bg' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57611. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Itatóssal kombinált tollszár. CZIPOTT GÉZA HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 október hó 7-ike. A találmány tárgya itatóssal kombinált tollszár, amely különféle alakú és szerke­zetű lehet; a találmány lényege abban van, hogy a tollszárnak itatóspapirral ellátott része úgy szereltessék a tollszárra, hogy azt kényelmesen használhassuk az írás föl­itatására. Erre való tekintettel legcélszerűbb az itatóspapirost henger alakban a tollszár hátsó végén elrendezni. A tollszár végére eszerint a vastagságát csak kissé meghaladó itatóshengert vagy görgőt erősítünk egy csapszöggel oly mó­don, hogy a henger a tulajdonképeni toll­szárral tompa szöget zárjon be, vagy pedig az itatós használatakor helyezkedjék el ilyen szögben. A méreteket persze úgy szabhatjuk meg, hogy a tollszár az itatós­henger alkalmazása dacára a szokásos mé­reteknél nagyobb vagy megszokott súlyá­nál jóval nehezebb ne legyen. Az itatóspapirosnak a tollszáron magán való elhelyezése egyrészt kényelmes itatást tesz lehetővé, másrészt meg azzal az előny­nyel is jár, hogy az itatós mindig kéznél van; az ilyen itatóssal kombinált tollszár mind irodai, mind iskolai célokra, de kivált töltőtollakhoz nagyon célszerű, mert e tol­laknak éppen az a céljuk, hogy a haszná­latra mindenféle írókészlet nélkül alkalma­sak legyenek. A találmány tárgya a csatolt rajz 1—4. ábrái négy különböző kiviteli alak­ban van részben nézetben, s részben met­szetben föltüntetve, míg az 5. ábra távlati rajzban az itatós haszná­lati módját tünteti föl. Az 1. ábrában föltüntetett kiviteli alak szerint az (1) tollszárnak hátsó végére a tompa szögben meghajlított (2) csapszög van megerősítve, amelyen a (3) itatóshenger használatakor a papiroson gördítve könnyen foroghat, a (2) csapszög végén egy, az itatóshengernek a esapszögből való lecsú­szását gátló csavar van alkalmazva. Az itatósnak kényelmes használhatása végett (2) csapszöge — mint említettük — célszerűen úgy van tompa szögben meg­hajlítva, hogy az itatóshenger az íráskor a kézben tartott tollszárhoz képest a papir síkja fölé hajoljon úgy, hogy az itatáshoz a tollszárat hátsó végével csak előre kell lendíteni, amint az 5. ábrában van bemu­tatva és e kényelmes mozdulat elégséges már ahoz, hogy az itatóst használhassuk. A 2. ábra a találmánybeli tollszárnak egy oly kiviteli alakját tünteti föl, amely sze­rint a tollszár rendes egyenes alakjától nem térünk el; az itatóshenger e tollszárnál csak a használatkor tér ki megfelelő szöggel ere­deti helyzetéből, amely kitérésre szükség;

Next

/
Thumbnails
Contents