57548. lajstromszámú szabadalom • Fémhengerlésre szolgáló henger és eljárás annak előállítására

Megjelent 1912. évi októb er Iió 5-én. MAGY. gjW RIB SZABADALMI |Hb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57548. szám. XII/©. OSZTÁLY. Fémhengerlésre szolgáló henger és eljárás előállítására. DAVIES EVAN LLEWELYN MÉRNÖK TREGENNABAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 15-ike. Elsőbbsége 1910 szeptember hó 15-ike. A jelen találmány tárgya fémhenger­lésre szolgáló henger és eljárás előállítá­sára, mely hengerek segítségével izzó fém­rudakat vagy fémlemezeket lehet kihenge­relni és nyers állapotban lévő hideg leme­zek fölületét simítani. Az ezen célokra szolgáló hengereknél gyakran történnek törések azon feszültsé­gek következtében, melyek az egyenlőtlen és hirtelen hevítés vagy hűtés folytán a henger egész tömegében föllépnek. Még rendes üzemben is a henger fölüJete a ke­zelés alatt álló izzó fémmel való érintkezés által hirtelen 400 C°-ra, sőt többre is föl­melegszik, míg a henger magja rendszerint hideg marad. Mivel pedig a hengerek ren­desen öntöttvasból készülnek és ennek kö­vetkeztében csak csekély mértékben terjed­nek ki, a mag oly nagy feszültségnek van alávetve, hogy a jelentékeny igénybevétel folytán nem ritkán eltörik. Ha a hengert hosszabb használat után hűtjük, akkor a henger fölülete elveszti melegét, minek folytán összehúzó igénybe­vételeknek lesz alávetve, míg a mag meg­tartja melegét, tehát nem húzódik össze úgy, hogy húzási igénybevételnek lesz a henger fölülete alávetve, melynek ered­ményeként törés áll elő. A gyakorlatban kitűnt, hogy a föntjelzett célokra szolgáló hengerek számára egyedül a coquillaöntésű vas az az anyag, mely a kivánt munka elvégzéséhez a szükséges physikai tulajdonságokkal rendelkezik. A jelen találmány tárgya már most a jelzett célokra szolgáló oly hengerek elő­állítását célozza, mely egyrészt a coquilla­öntésű vashengerek jó tulajdonságaival bír, másrészt az egyenlőtlen hevítés és hűtés által létesített igénybevételek dacára is tö­réseket az egész anyagban kizár. Ezen hengereket a jelen találmány szerint egy lágy acélból vagy más alkalmas anyag­ból készült, előnyösen hengeralakú magból és egy köpenyből állítjuk elő, mely utóbbi ismert módon coquillaöntéssel keménnyé tett öntöttvasból vagy más egyenértékű anyagból áll és mely vagy szorosan hozzá­simul a maghoz, amikor is az közvetlenül van a maggal összehegesztve, vagy pedig a magon lazán ül, mely esetben a köpeny és a mag között vörösrézből vagy más al­kalmas fémből vagy ötvözetből készült hü­vely van elrendezve, mellyel úgy a mag, mint a köpeny össze vannak hegesztve. Ugy mint a közönséges, öntöttvasból ké­szült hengereknél, úgy a jelen találmány szerint készült összetett hengernél ÍB elő-

Next

/
Thumbnails
Contents