57533. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyósított gázokkal dolgozó hűtőgépeknek önműködő szabályozására

Megjelent 191 a. évi október hó 5-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI-jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5753B. szám. XVIII/c. OSZTÁLY. Készülék folyósított gázokkal dolgozó hűtőgépeknek önműködő szabályozására. POLLARD FRÉDÉRIC AUGUSTIN MÉRNÖK PÁRISBAN. Pótszabadalom a 46570. sz. törzsá&abadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 mároius hó 17-ike. Elsőbbsége 1910 március hó 26-ika. A jelen találmány tárgya a 46570. számú törzsszabadalomban védett készüléknek egy további kiképzése. A törzsszabadalomban, a rajz 3. ábrájá­nak kapcsán oly készülék van leírva, mely­nek működése vagy két, rugalmas csövekbe foglalt folyadéktömegnek kiterjedésén vagy egy, szintén rugalmas csövekbe foglalt és hőmérséklete változásainak arányában vál­tozó nyomással biró, folyósított gáznak ex­pansióján alapszik. A jelen találmány szerint már most csak egy ily rugalmas csövet használunk föl, mely bizonyos meghatározott mennyiségű folyósított gázt tartalmaz és mely a hűtő­ből a kompresszor felé áramló gázok útjá­ban van elrendezve. Ezen cső egy mem­bránra hat, mely a csövet fölvevő kamrát egy másik, a hűtőanyagnak szabályozó szelepét tartalmazó, a sűritőt a hűtővel összekötő vezetékbe iktatott kamrától vá­lasztja el. Aszerint, amint a rugalmas cső­ben lévő gáz expanziója kisebb vagy nagyobb, ezen cső kisebb vagy nagyobb mértékben fog kiterjedni ós a hűtőanyagnak szabályozó szelepére hatni. Ekként éppen úgy, mint a törzsszabadalom tárgyánál, a kompresszor által kiszívott gázoknak kis mértékű túl­hevítését érjük el, amikor is azok, amint az a törzsszabadalomban részleteztetett, a gép jó működéséhez szükségelt száraz telítés álla­potába jutnak. Azonkívül a találmány tárgya lehetővé teszi a túlhevítés fokának pontosabb sza­bályozását és tetszés szerinti redukálását. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy foganatos! ási alakja van föltün­tetve. Az 1. ábra magának a szabályozókészüléknek hosszmetszete. A 2. ábra az egész hűtőgépnek vázlata. A készülék elsősorban is két (1, 2) szelen­céből (1. ábra) áll, melyek megfelelő szabad tér meghagyásával vannak egymással egye­sítve, mely tér a kerülete mentén a szelen­cék karimái közé befogott, rugalmas (5) membrán segélyével két (3, 4) kamrára van osztva. Az (1) szelence a rugalmas (6) csövet veszi föl, mely hosszirányában deformálható és mely egyik végén a szelence (7) födelére van csavarolva, míg £ csőnek másik vége a (8) rudat hordja, mely egy, a szelence (9) falában kiképezett megfelelő nyílásban veze­tődik és mely az (5) membránra hat. Az (1) szelence a (10) csőtoldat útján a kompresszor­nak szívócsövével, a (11) csőtoldat útján

Next

/
Thumbnails
Contents