57480. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az előnyomásváltozás önműködő kiegyenlítésére városi nyomásszabályozóknál, melyek a városi vezetéknyomás által önműködően szabályozott harangterheléssel bírnak

Megjelent 1912. évi szeptember hó 30-án. MAGY. g|s KIÍl. SZABADALMI •B& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57480. szám. H/O. OSZTÁLY Berendezés az elönyomásváltozás önműködő kiegyenlítésére városi nyomás­szabályozóknál, melyek a városi vezetéknyomás által önműködően szabályozott harangterheléssel bírnak. JULIUS PINTSCH CÉG WIENBEN, MINT A JULIUS PINTSCH AKTIENGESELLSCHAFT BERLINI CÉG JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1912 január hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 január hó 19-ike. Gázvezetéktelepeken lévő légtöbb ismert városi nyomásszabályozóknál egy szabá­lyozóharang alkalmaztatik, mely terlielő­tartánnyal van ellátva. E terhelőtartány­ban víz vagy más folyadék van elhelyezve, mely egy szabályozható bevezetővezetéken át vezettetik be. E terhelőtartány túlfo­lyatócsöve akképen van beállítva, illetve elrendezve, hogy helyzetét a vezetékháló­zatban föllépő gázfogyasztással változtatja és így a vezetékhálózatban a nyomás mér­téke a szükséglethez képest beállíttatik. A nyomásnak a vezetékhálózatban való ezen pontos szabályozása azonban csak ak­kor lehetséges, ha az említett városi nyo­másszabályozó állandón maradó gáztartány­előnyomás mellett használtatik. Ismeretes azonban, hogy teleszkopszerű gáztartányok használatánál ez az előnyomás változik és az előnyomásváltozás kiegyenlítéséről kell gondoskodni. E célra különböző ismert be­rendezések szolgálnak, melyeknél egyebek között segédharangok is alkalmaztatnak, melyek az előnyomás behatása alatt és többé vagy kevésbbé bonyolult emeltyűbe­rendezések által a terhelőtartány túlfo­lyatócsövével és a szabályozóharanggal áll­nak összeköttetésben. Jelen találmány célja oly berendezést létesíteni, mely által az előnyomás változás a vezetéknyomás által önműködően szabá­lyozott harangterheléssel biró városi nyo­másszabályozónál: önműködően kiegyenlí­tetik, anélkül, hogy emellett körülményes és könnyen rendetlen állapotba kerülő emeltyűszerkezetek és hasonlók alkalmaz­tatnának a terhelőtartány túlfolyatócsöve helyzetének változtatására. A találmány értelmében mindegyik, a gáztartányban jelen lévő teleszkópok mennyiségéhez ké­pest irányuló előnyomás számára egy kü­lön túlfolyatócső rendeztetik el a szabá­| lyozóharang terhelőtartányában. Ezek a túlfolyattócsövek alkalmas, az előnyomás­tól függő berendezések által be- vagy ki­iktathatók, úgy, hogy mindig csak azon túlfolyatócső üzemképes, amelyik a min­denkor jelen lévő előnyomásnak megfelel. A többi túlfolyatócsövek azután a szabá­lyozóharang mozgásainak behatása alatt a fogyasztásnak megfelelően nem helyezhe­tők üzembe. A terhelőtartány különböző

Next

/
Thumbnails
Contents