57476. lajstromszámú szabadalom • Vízcsöves kazán

1. ábra a kazán vázlatos harántmetszete, mely túlhevítő és huzatszabályozó elrende­zését láttatja. A 2. ábra a túlhevítő egy másik elrendezé­sét tünteti föl. A rajzokon (1) a fölső kazán, (2) és (2a) az alsó kazánok, (3) és (3a) a gene­rátorcsövek, melyek a fölső kazánt az alsó kazánokkal kötik össze, (4) a túlhevítő csövek, (5) és (5a) a gőzkamarák, me­lyekbe ezen utóbbi csövek torkolnak, (6) az üreges huzatszabályozó, mely a (8) vá­laszfal által két részre osztott (7) kürfcő­•nek egyik oldalán lévő füstcsatornában van elrendezve. A levegő a (10) cső útján, mely a (6) huzatszabályozónak üreges (6a) orsójával van összekötve, a (9) térből szállíttatik. Habár a rajzokon csak a rögzített (11) elosztófalak vannak föltüntetve, termé­szetes, hogy a forró gázok a (12) égési kamarából a huzatszabályozóhoz való út­jukon bármilyen más megfelelő falak se­gélyével oszthatók el, melyeket akár (3) generátorcsöveken, akár a (4) túlhevítőn, avagy mindkettőn alkalmazhatunk. Az 1. ábrán látható elrendezésből ki­tűnik, hogy. a kazán azon oldalán, mely túlhevítővel van 'ellátva, a generátorcsö­veknek kevesebb sora van alkalmazva és az ezekkel 'összekötött vízcsövek kapaci­tása kisebb, mint a másik oldalon lévő megfelelő generátorcsöveké és vízcsöveké, mert a cél az, hogy a kazán két oldalán a gázok áramlásának egyenlő ellenállást biz­tosítsunk. Önként értetődik az is, hogy a vízel­osztó falaknak bármilyen alkalmas elren­dezését választhatjuk a füstgázoknak a generátorcsövek között Való megfelelő 3l­©szlásának biztosítására és hogy. az el­osztó falnak ezen elrendezése azon ré­gebbi eltérítést foglalhatja magában, hogy a füstgázok egy részének túlhevítője a ka­zánnak ugyan ezen oldalán halad át. Ezen esetben azonban a kazán ugyanazon olda­lán lévő túlhevítő és a generátorcsövek sorosan vannak elrendezve, minthogy a túl­hevítőn áthaladó gázoknak a generátor­csövek között is át kell haladniok. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítások vízcsöves kazánokon, melyek­nél a fölső kazán lefelé nyúló csövek segélyével két alsó kazánnal van össze­kötve, melyek közül egy-egy, a kazán égési terének mindegyik oldalán van el­rendezve, honnan a vízcsövek során át fölváltva jobbra és balra a füstcsator­nába halad, jellemezve azáltal, hogy a túlhevítő csövek a kazánnak egyik ol­dalán és az ugyanazon az oldalon lévő vízcsövekkel sorosan vannak elhelyezve, míg mindkét túlhevítő cső és a vízcsö­vek az égési gázok áramlásához képest 8- kazán másik oldalán lévő vízcsövek­kel párhuzamosan vannak elrendezve. 2. Az 1. alatt igényelt vízcsőves kazánnak egy foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a túlhevítő csövek a víz­csövek és a füstcsatorna között van­nak elhelyezve és hogy szerkezeti ele­mek vannak alkalmazva, melyek segé­lyével a túlhevítő csöveken áthaladó tüzelési gázok áramlása módosítható vagy teljesen megszüntethető. 3. Az 1. alatt igényelt, túlhevítővel ellá­tott vízcsöves kazánoknak egy fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a túlhevítő csövek a vízcsövek alátá­masztásain belül lévő nyílásban hossz­irányban vannak elrendezve és hogy szerkezeti elemek vannak alkalmazva, melyeknek segélyével a túlhevítő csö­veken át haladó tüzelési gázok áram­lása módosítható vagy teljesen meg­szüntethető. 4. Az 1—3. alatt igényelt, túlhevítővel el­látott vízcsöves kazánnak egy fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy <a füstcsatorna hosszának egy részében vagy egészben két csatornára van osztva, melyeknek egyikében, vagyis a kazánnak ugyanazon oldalán, melyen a túlhevítő van, léghűtésű huzatszabá­lyozó van elrendezve. Í2 rajzlap melléklettel.) RÉSZVENF IMMAOAG HFTWUU. EKJOA*"**!«

Next

/
Thumbnails
Contents