57476. lajstromszámú szabadalom • Vízcsöves kazán

Megjelent 1912. évi szeptember hó 30-án. MAÜY. dg* KIR. SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57476. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Vízcsöves kazán. NESBITT ALEXANDER WALTÉR MÉRNÖK PAULATINBAN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 21-ike. A jelen találmány tárgya a vízcsöves | kazánok oly typusára vonatkozik, melynél j a fölső kazán lefelé irányuló csőnyalábok \ segélyével két alsó kazánnal van össze­kötve, melyek mindegyike' a kazán tüzelő­terének egy-egy oldalán van elrendezve, honnan a tüzelő gázok megfelelő vízcsö­vek sorozatán át egy vagy több füstcsa­tornába jobbra és balra ellentétes irány­ban haladnak. Ezen vízcsöve® kazánok a jelen talál­mány szerint túlhevítővel vannak ellátva, mely a kazánnak csak egyik oldalán, a víz­csövekkel sorosan azon az oldalon van el­rendezve, mely a tüzelőgázok áramlásával megegyez, továbbá szerkezeti elemekkel is el van látva, a túlhevítőn áthaladó gáz áramlásának változtatására, minélfogva a túlhevítő egyszerre teljesen működésen kí­vül hozható úgy, hogy a túlhevítő csövek kiégése meg van akadályozva. A túlhevítő csövek előnyösen a generátor- vagy víz­csövektől távolabb, a gázok áramlásának irányában vannak elhelyezve, vagy pedig a vízcsövek alátámasztásán belül lévő nyi­lasban vannak elrendezve; ezen túlhevítő végei a gőzkamrákba nyúlnak, melyek kö­zül az egyik a fölső gőzkazán gőzterével, míg a másik a gőzelosztó csővel vagy csövekkel, avagy a gőzelzáró szeleppel | közlekedik. ! A tüzelési gázoknak a kazán egyik -ol­dalán lévő generátorcsövek alátámasztá­sán. és a túlhevítőn való át-áramlását hu­zatszabályozóval szabályozzuk, mely elő­nyösen a kazán kéményében van elren­dezve; ezen célból a kémény a középen át­haladó válaszfal segélyével ketté van osztva, mely a füstcsatorna fenekétől a huzatszabályozó mögött fölfelé nyúl. A ka­zán két oldala számára fölváltva külön­külön füstcsatornák vagy huzatszabályo­zók lehetnek alkalmazva. A túlhevítő olda­lán lévők huzatszabályozókkal vannak el­látva, melyeknek segélyével az ezen olda­lon lévő füstgázok áramlását módosíthat­juk vagy teljesen megszüntethetjük. A huzatszabályozó üreges lehet, melyet ez­által, hogy abba egy üreges orsón levegőt bocsátunk be, hűthetünk. A légbevezetést bármely megfelelő forrásból, pl. fűtő tér­bűi vagy egy erőteljes ventilátor nyomó oldaláról vesszük, míg a légelvezető csö­vek a huzatsziabályozónál, előnyösen en­nek vége felé vannak elrendezve. A mellékelt rajzokon a jelen találmány tárgya Yarrow-typusú vízcsöves kazánon való alkalmazásában van föltüntetve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents