57470. lajstromszámú szabadalom • Kéziszerszám répáknak szétkülönítésére

Sfegjelent 1912. évi szeptember hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57470. szám. X/a. OSZTÁLY. Kézi szerszám répáknak szétkülönítésére. KNOBLOCH FRANZ GAZDASÁGI INTÉZŐ WARTENBERGBEN. A bejelentés napja 1912 január hó 18-ika. Elsőbbsége 1911 február hó 20ika. A jelen találmátiy tárgya egy darab acélból készült kézi szerszám, mely egy­egy, a répáknak szétkülönítésére és gyom­lálására szolgáló késből áll. Ezen szerszám, mely a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve, a kissé domborított, az oldalas (b) élekkel és a mellső (c) éllel biró (a) késből, valamint a magában véve ismert, tompa szög alatt oldalt kihajlított (d) késből áll. Ezen szerszámmal, melyet- a középen el­rendezett fafogantyúnál fogunk meg, répá­kat szétkülöníthetünk, dudvákat gyomlálha­tunk és a földet meglazíthatjuk, még pe­dig akként, hogy a domborított kést a meghagyandó répa közvetlen közelében az oldalas (b) élekkel fölváltva jobbra és balra a répa körül oldalirányban a földbe be­nyomjuk és azzal kifelé metszéseket vég­zünk"; ezáltal a fölös répa és dudva a ta­lajban, elegendő mélységben elvágatik és azoknak további növése megakasztatik. Az (a) kés azért van megdomborítva, hogy annak a földbe való benyomása meg­könnyítessék é3 hogy egyúttal a talajban eszközlendő oldalas metszés lehetővé vál­jék anélkül, hogy a talajba hatoló mellső (c) él a tovább növesztendő növényt meg­sértse. A (c) él a nagyobb mélységben fekvő dudvának kivágására szolgál. Az (a) kés az (f) fogantyúhoz képest ak­ként van kigörbítve, hogy annak oldalélei közel párhuzamosak legyenek a fogantyú­val és hogy a szerszámot tartó kés a talajt ne érintse. A szerszám másik végén elrendezett, ol­dalt kihajlított (d) kés ismert módon a meg­hagyandó répától távolabb fekvő pontban eszközlendő répavágásra, gyomlálásra és földlazításra szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Szerszám répáknak szétkülönítésére, jelle­mezve egy, a szerszám egyik végén el­rendezett, kissé domborított, három ol­dalon éllel biró és egy, a szerszám má­sik végén oldalt kihajlított kés, valamint egy, ezen kések összekötő részén kiké­pezett fogantyú által. (1 rajzlap melléklettel.) t';'.ilas .'es7.vci>y<iirs3s:i2 a xTidája t'udapesieu

Next

/
Thumbnails
Contents