57467. lajstromszámú szabadalom • Acetilénfejlesztő készülék

Megjelent 1912. évi szeptember hó 3?-éit. MAÜY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57467. szám. II/e. OSZTÁLY. Acetilénfejlesztő készülék. HAUSER ARTÚR OKL GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 január hó 20-ika. A találmány tárgyát tévő acetilenfejlesztő készülék az ily készülékek azon rendszeré­hez tartozik, melynél a karbidtartó teljesen a víz alá van sülyesztve "és a gázfejlesztés a víznek időszakos hozzáfolyása, úgyneve­zett elárasztás által történik. Az eddigi ily gázfejlesztőknél a fejlesz­tést szabályozó szerkezetnek, mely az emel­tyűn elrendezett egész karbidtartót emoli, illetve sülyeszti a teljes karbidtöltés és karbidtartó súlyát, illetve a fölhajtó erőt és súrlódásokat kell legyőznie. Ezzel szemben a találmány szerinti kiképzésnél a karbid­tartó helyzetében a fejlesztés alatt meg­marad és csak könnyű (forgási csapok kö­rül centrikusán elrendezett) födelének el­billentése, azaz tehermentesített működés idézi elő a vízhozzáfolyást és ezáltal a gázfejlesztést. A találmány .szerint készüléknél ezen­fölül az eddigiekkel szemben a karbidtartó teljes töltését nagy tömegű víz hűti, mert a rekeszekre osztott karbidtartó egyes re­keszei között kettős válaszfalak vannak alkalmazva, melyekben a víz szintén ke­ring úgy, hogy a rekesz minden oldalról hűtve van, miáltal az egyes rekeszekben keletkező fejlesztési meleget a hűtő víz elvezeti és a szomszéd rekesznek át nem adja. Ily módon a gáz öngyújtását elke­vagyis az üzembiztonságot fo­kozzuk. Ezen készüléknél, továbbá az alkalma­zott vezérlő szerkezet beállítható oly mó­don, hogy különböző beállítás mellett a készülék ugyanazon idő alatt a változó körülményeknek megfelelően különböző mennyiségű, illetőleg a különböző nyomású gázt fejleszt. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja van föltün­tetve. Az 1. ábra a készülék egyik foganatosítási alakjának függélyes metszete. A 2. ábra a karbidtartónak és födelének hosszmetszete. A 3. és 4. ábrán a karbidtartót és födelét harántmetszetben, két különböző helyzetben mutatják. Az 5. és 6. ábrákban a készüléknek egy másik foganatosítási alakja látható oldal­nézetben és részben függélyes metszetben, illetve fölülnézetben. Az 1. ábrában látható foganatosítási alaknál a készülék két helytálló (a) ha­haranggal van ellátva; az ezek közötti négy­szögletes (b) térben a (c) karbidtartó a szakadozott vonalakkal föltüntetett módon a helytálló (a) harangok alá sülyeszthető. A (c) karbidtartó a szükséghez képest

Next

/
Thumbnails
Contents