57460. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kemence szulfidércek kezelésére a kénnek azokból való előállítására és szublimált ólomfehér, valamint cinkoxid előállítása céljából

Megjelent 1912. óvj szeptember hó 27-én. MAGY ^ IvIR SZABADALMI ffflff i HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57460. szám. Xll/d. OSZTÁLY. Eljárás és kemence szulfidércek kezelésére a kénnek azokból való eltávolítása és szublimált ólomfehér, valamint cinkoxid előállítása céljából. BANES ERNEST EDMUND FÉMKOHÁSZ STRATHFIELDBEN. A bejelentés napja 1911 junias hó 28-ika. A szublimált ólomfehérnek ólomfénylét tartalmazó ércekből vagy színporokból való előállítására eddig ajánlatba hozott eljárá­soknál kivihetetlennek tartották, hogy az összes ólmot egyenletes színű és összeté­telű fehér festékké változtassák át. Bizo­nyos esetekben azt állították ugyan, hogy az egész vagy csaknem az egész ólom szublimált, de ezen esetekben is csak a termék egy része képezett kereskedelmileg használható fehér festéket. Nem vált azonban még ismeretessé egyetlen oly el­járás sem, melynél lényegében az egész ólom egyenletes minőségű és kielégítő színű festékké teljes biztonsággal szubli­málható lenne. Az ismert eljárások némelyikénél az ólomfénylót tartalmazó ércet vagy színport egy kemencében pörkölték és a gáznemű kemencetermékek oxidációját külön kam­rában fejezték be, melyben némely eset­ben magas hőfok elérésére fűtő gázt éget­tek; más ismert eljárásoknál az ólomfény­lét magában a kemencében oxidálták. Az érc vagy színpor pörkölésére is kü­lönböző eljárásokat alkalmaztak. Ha ércet vagy színport izzó tüzelő­anyagrétegben pörkölünk vagy ily réteg­hez keverünk, miközben a tüzelőanyag fö­lött levegőt vezetünk be és pedig akár hideg állapotban a kemencefal nyílásain át, akár fölhevített állapotban fúvókasok út­ján, bizonyos reakciók lépnek föl, melyek következtében a gőzbe színtelenítő anya­gok vezettetnek be és ez így van, ha a pörkölést akár azzal a célzattal végezzük, hogy az egész ólmot elgőzölögtessük, akár pedig csak annak egy részét. Ha — egy más eljárás szerint — a poralakú ércet vagy színport akár egyedül, akár poralakú tüzelőanyaggal keverve a kemencébe be­ön tjük úgy, hogy az izzó tüzelőanyagré­tegre esik, az ólomfénylének csak egy része szublimáltatik kielégítő módon és a keletkező kéneskőben vagy a kemencében lévő salakban ólmot találunk; nem lehet oly munkaföltételeket megállapítani, me­lyek egyenletes minőségű és színű fehér szublimált termék keletkezését biztosítják. Hasonló hátrányok lépnek föl, ha poralakú ércet vagy színport egyedül vagy poralakú tüzelőanyaggal keverve fűtött kamrába ön­tünk és a kamrán való áthaladás közben levegő- és gázáramok hatásának tesszük ki, mely áramok oxigént visznek be és a hőmérsékletet fönntartják.

Next

/
Thumbnails
Contents