57458. lajstromszámú szabadalom • Kalaptű női kalapok számára

Megjelent 1912. évi szeptember hó 27-én. MAGY gg^ KIK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57458. szám. Vl/a. OSZTÁLY. Kalaptű női kalapok számára. ZÓLYOMY GYULA ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 30-ika. A jelen találmány tárgya kalaptű női kalapok számára. Az eddig ismert egyenes és hullámalakú kalaptűktől a jelen találmány abban kü­lönbözik, hogy a tű kúpalakú spirálisán te­kercselt huzalt képez, amely egy gomb ál­tal forgatható és ily módon a hajba erő­síthető. Á tű nem esik ki magától és nincs neki a kalapból kinyúló hegye. A találmány tárgyát tevő kalaptűnek to­vábbi sajátossága abban áll, hogy az egy­szersmindenkorra ráerősíthető a kalapra, amikor is a tűspiralis a kalapon belül fog­lalhat helyet, míg a tűnek kicsi, csavar­menettel ellátott és a kalapból kiálló végére egy gomb vagy fej van kívül fölszavarolva. A kalap föltevésénél vagy levételénél csak a kalaptűt kell a külső gombnál fogva gyengén ide és oda forgatni. A mellékelt rajzon a kalaptűnek két fo­ganatosítási példája van föltüntetve és pedig az 1. ábra a kalaptű oldalnézete, a 2. és 3. ábra egy második foganatosí­tási példának alaprajza, illetve oldalnézete-A kúpalakú spirálison tekercselt (1) hu­zal (5) csavarszögben végződik, amelyre a (6) kalapon kívül (2) gomb vagy fej van csavarolva. A végből, hogy a kalaptű teste a kalapban ne csúszhassék, a gombon (3) lemez, a kalaptűn pedig (4) lemez van el­rendezve, amelyek közé a (6) kalap for­mája be van szorítva. A (4) lemez tömör lehet, a közepén egy furattal lehet ellátva és a kalaptűre pl. forrasztás útján erősíthető. De lehet ezen lemez ugyanabból a huzalból is készítve akképen, hogy a huzal egy részét köralak­ban meggörbítjük, amint az a 2. és 3. áb­rában föl van tüntetve. Az (51) pecek bá­zisa mellett a kalaptű (11) huzala körben van meggörbítve. Az ilyen berendezés erő­sebb és olcsóbb, mint az előbbeni. A találmány tárgyát tévő kalaptűnek a közönséges kalaptűkkel szemben az az előnye, hogy az- egyszersmindenkorra meg­erősíttetik a kalapban, miáltal a tű elvesz­tése, úgyszintén a kalap rongálása a tűnek a kalapon való átszúrásánál keletkező lyu­kak folytán el van hárítva. AzonfÖlűl a tű szilárdan megmarad a hajak között és nincs kifelé nyúló hegye, amely gyakran meg­sebesíthet más egyéneket. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kalaptű női kalapok számára, jellemezve azáltal, hogy a kalaptű huzalja kúpalakú

Next

/
Thumbnails
Contents