57418. lajstromszámú szabadalom • Tartályberendezés tűzveszélyes folyadékok számára

Megjelent 1912. évi szeptember hó 24-éiio MAGY. gJW Kifli SZABADALMI j^gra' HIVATAIi SZABADALMI LEÍRÁS 57418. szám. XX f. OSZTÁLY. Tartály berendezés tűzveszélyes folyadékok számára. BRUUN HANS CHR1STIAN ERIK MÉRNÖK KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés n&pjft 1912 január ho 18-ik&. Elsőbbsége 1911 január hó 19-ike. Jelen találmány tárgya tartályberendezés tűzveszélyes folyadékok számára. A talál­mány célja a folyadékot azáltal tűz ellen meg­védeni, hogy tűzbiztos alsó térbe való át­folyása minden körülmények között bizto­sítva legyen, akár veszély esetén, akár pedig a tartály tartalmának meggyuladása és a tartálynak ezáltal bekövetkező robba­nása következtében. E célra a tartályt ismert módon bizonyos távolságban fal vagy eféle veszi körül és a tartály egy rendes körülmények között el­zárt, a tartály fenekéből kiinduló cső útján a tartály alatt elrendezett födött alsó térrel van összekötve, mimellett a tartályt ily módon körülvevő gyűrűs tér elvezető csö­vek útján állandóan közlekedik az alsó tér­rel. Ez utóbbi elrendezés képezi a találmány főjellemzőjét. A csatolt rajzon a találmány tárgya pél­dakép vett foganatosítási alakjában met­szetben van föltüntetve. A vasból álló hengeres (1) tartály alatt a (4) alsó tér van kiképezve, melynek (5) feneke, (6) oldalfalai, (7) födele és (8) tartó­oszlopai pl. vasbetonból készülnek. A (8) tartóoszlopok, valamint a (7) födél és a (2) fenék között elhelyezett kisebb (9) oszlopok által a tartály és tartalmának súlya a földre vitetik át. Az alsó tér gyűrűalakú (6) fala a fenék helyett (10) falazattá van meghosszabbítva úgy, hogy az (1) tartály kifrül kívül egy fölül nyitott medence képeztetik. Az (1) tartály (2) fenekétől a (11) cső vezet le a (4) alsó térbe. Ezen csőbe a (12) elzáró szerkezet van beiktatva, mely úgy lehet berendezve, hogy úgy kívülről nyit­ható, mint önműködően is nyílik, ha pl. a tartály (3) födele robbanás alkalmával a levegőbe röpül. Ezen célból pl. kötél vagy emelőösszeköttetés van a (12) elzárószerke­zet és a tartály födele között elrendezve. Az elzárószerkezet úgy is lehet kiképezve, hogy ismert eszközökkel nyittatik, mikor a tartály fölületén a hőmérséklet bizonyos határt túllépett. Azonkívül az elzárószerke­zetre való behatásnak nem kell közvetlen­nek lennie, hanem alkalmas relais vagy eféle útján mehet végbe, mely relais elek­tromotort, a sülyedő folyadék által hajtott turbinát vagy effélét hoz működésbe, miál­tal az elzárószerkezet nyittatik. A (4) alsó tér (7) födeléből állandóan nyi­tott csövek vezetnek le az alsó térbe, mely csövek fölül esővízsüvegekkel vannak elfödve,

Next

/
Thumbnails
Contents