57281. lajstromszámú szabadalom • Világítótest elektromos izzólámpák számára és eljárás annak előállítására

Megjelent 19153. évi szeptember üó 14-én MAGY. Klli szabadalmi jbbg hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 57281. szám. VII/h. OSZTÁLY. Világítótest elektromos izzólámpák számára és eljárás annak előállítására. schwab károly mérnök charlottenburgban. A bejelentés napja 1911 március hó 22-ike Elsőbbsége 1910 április hó 9-ike. Jelen találmány elektromos izzólámpák számára való, húzott wolframdrótokból álló világítótestekre és az ezek előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Már ajánlot­tak világítótesteket húzott wolframdrótok­ból előállítani, melyek nem fémes alkat­részeknek még nyomát sem tartalmazzák. Ily nem fémes alkatrészek, mint ismeretes, a foszfor, arzén, antimon, bór, szilicium, kén stb. A tapasztalat azt mutatta, hogy az ezek­ből a drótokból előállított világítótestek a használat folyamán sajátságos szerkezeti változáson mennek át. A drót kristályos szerkezetet vesz föl, melynél a kristályok rendkívül kedvezőtlen módon ágyazódnak egymás mellé. Ez csekélyebb mechanikus szilárdságra vezet úgy, hogy a szálak rö­vid idő után hasznavehetetlenné válnak. A szál ezen szerkezeti változása különösen váltakozóáramú üzem esetén lép föl igen nagy mértékben, amidőn a szál egyes ré­szeinek tengelye a száltengelyből kilép. Ez az oldaleltolódás addig folytatódik,hogy végül helyenként a ^világítótest egyes szakaszai már csak pontalakúan érintkeznek. Nagyarányú kisérletek azt mutatták, hogy húzott wolframdrótnak ez a viselkedése igen kis mennyiségű nem fémes alkatrészek jelenléte által kiküszöbölhető és már né­hány ezredrész százalék elegendő a célba­vett eredmények, nevezetesen a szálaknak különösen váltakozóáramú üzem melletti vi­selkedése megváltoztatásának elérésére. A nem fémes alkatrészekbeni tartalomnak 20/1000%-on túl való növelése szükség­telennek mutatkozott. Az egyes szálszakaszoknak egymáshoz képest a szál tengelyéből való föntemlített eltolódása megszűnik, vagy oly módon kor­látoztatik, hogy a világítótestek egyaránt használhatók váltakozó- és egyenáramhoz is. E csekély mennyiségű nem fémes al­katrészeknek behatása hosszabb időn át áram által átáramolt szálaknak mikro­szkopikus megfigyelésénél igen világosan felismerhető. A nem fémes alkatrészektől teljesen mentes szálaknak jellemző válta­kozóáramszerkezete a nem fémes alkat­részeket tartalmazó szálaknál nem látható. Az egyes nem fémes alkatrészek hasz­nálhatósága tekintetében végzett beható kísérleteknél azt találtam, hogy különösen foszfornak a megadott mennyiségben való alkalmazása vezet kedvező eredményre. A világítótest kétféleképen állítható elő : 1. Wolframmasszákat, melyek az emlí­tett nem fémes alkatrészeket a megadott

Next

/
Thumbnails
Contents