57231. lajstromszámú szabadalom • Szivarsajtoló szekrény

Megjelent 1912. évi szeptember hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI WjjM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57231. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivarsajtolószebrény. HART & HERTEL CÉG SCHWETZINGENBEN. A. bejelentés napja 1911 október hó 19-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 21-ike. Ismeretesek oly szivarsajtoló szekrények, melyeknek két szemben fekvő sajtolófala egyenletes, de ellentétes irányban eltoló­dást végez jobb és balmenetű csavarorsó hatása alatt. Ez a berendezés csak nehezen kezelhető, mert a csavar forgatása a saj tolófalak köze­lítésénél és távolításánál aránylag hosszú időt vesz igényhe és így a sajtolószekrény teljesítményét nagyon csökkenti. Ezenkívül az egyes részek előállítási költségei is arány­lag igen nagyok. Találmányunk tárgya oly szivarsajtoló­szekrény, melynél ezek a hátrányok föl nem lépnek, amennyiben a sajtolófalak egymással csuklódarabok útján vannak összekötve és a sajtoló állásukban való rögzítésükre rög­zítő berendezések vannak alkalmazva. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási alakja a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett szivarsajtolószekrény alulnézete, a 2. ábra oldalnézete az 1. ábra x-x nyila irányában nézve, a 3. ábra a 2. ábra (xl) nyila irányában "vett oldalnézet, részben metszet, és a 4. ábra a 3. ábra egy részlete nagyobb iéptékben. A sajtolóberendezés (a, al) sajtolófalai a két (b, bl) vezetőszánnal vannak mereven kapcsolva, melyek a (cl) szekrényfenék alsó oldalán alkalmazott (c) hosszanti horonyban vannak vezetve. A sajtolófal és szán egy­mással tetszőleges és ismert módon kap­csolható, a csatolt rajzon erre a célra (a2, a3) fémdarab van alkalmazva. (3. ábra). A két szánt két (d, dl) hajtórúd és a kétkarú (d3) emelő köti össze, mely a két (a, al) sajtófal között elrendezett és az (el) lemezre szerelt (e) forgáscsapra van ágyaz­va. A kétkarú emelőt kör, négyzet vagy négyszögalakú korong is helyettesítheti, a hajtórúd a megfelelő szánnal (b2) csap segélyével van összekötve. (1. és 2. ábra.) A rögzítő berendezésnek a (b) szánon al. , kalmazott (a4) és az (f2) heveder (f3) horog­részén elrendeyett -(f4) ékfölülete van a heveder peelg az (a5) csap, (fl) ellenkorong és (f) hasíték segélyével van a (b) szánon vezetve. (4. ábra). Hogy az ékfölületek egymásra hathassanak, a vízszintes (gl) hajtó­emelővel kapcsolt függélyes (g) emelő van alkalmazva, mint ez a 2—4. ábrán világo­san látható. A berendezés működési módja a mondot­takból világos.

Next

/
Thumbnails
Contents