57227. lajstromszámú szabadalom • Melegvíz- és gőzfűtés számára szolgáló tagozott kazán, melynek féltagok gyanánt kiképzett középső tagjai a tűzteret és a töltőaknát csak oldat határolják

Megjelent 19155. évi szeptember hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI IgCT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57227. szám. II/h. OSZTÁLY­Melegvíz- és gőzfűtés számára szolgáló tagozott kazán, melynek féltagok gyanánt, kiképezett középső tagjai a tűzteret és a töltő aknát csak oldalt határolják. BUDDE & GOEHDE G. iM. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 október hó 9-ike. A jelen találmány tárgya melegvíz- és gőzfűtés számára szolgáló tagozott kazán, melynek középső tagjai ismert módon fél­tagok gyanánt vannak kiképezve és melyek a tűzteret, valamint a töltő aknát csak ol­dalt határolják. A találmány célja egyrészt a töltő akna befedezésére szolgáló, ürös tagnak kikép­zése által, mely űrös tag más rendszerű tagozott kazánoknál vízzel töltött födőlemez gyanánt nyer alkalmazást, a kazán szerke­zetét egyszerűsíteni és lehetőleg kedvező fűtő hatást, valamint gőzfejlesztést elérni, másrészt ezen űrös tagnak a többi kazán­részekhez való kapcsolatát a kazán össze­állítása alkalmával megkönnyíteni és az egymással összekötött kazánrészeknek, az egyenlőtlen kiterjedés folytán gyakran elő­álló töréseit és tömítetlenségeit elhárítani. Ezen célt a jelen találmány szerint azál­tal érjük el, hogy a töltő aknát lefödő tag a fütő gőz vagy a melegvíz számára gyűjtő gyanánt van kiképezve és hogy az a kap­csoló tagokkal, plőnyösen a kazánnak mind­két végtagjával nyújtható és hajlítható fém­csövek segélyével szorosan van összekötve. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráiban a tagozott kazánnak egy foganatosítási alakja két egymáshoz 90° alatt álló, részben met­szetben ábrázolt nézetben van föltüntetve. Az 1. ábra metszet a 2. ábrának A—B vonala szerint, a 2. ábra az 1. ábra. síkjára merőleges metszet, a 3. ábra a kazán egy tagjának oldalné­zete, a 4. ábra metszet a 3. ábrának C—D vo­nala szerint, az 5. ábra a gyűjtőnek a határoló tagokkal való összeköttetését matatja nagyobb lép­tékben. A föltüntetett kazán a tüzelő anyag szá­mára szolgáló (1) töltő nyílással (2. ábra) ellátott mellső (2) határoló tagból és a (3)' vizbevezető csövei ellátott, a hátsó oldalon lévő (4) határoló tagból áll, melyek az (5) és (6) összekötő tagok segélyével a (7) gyűjtővel vannak összekötve, mely a (8) rostély fölött lévő (9) töltő aknát (1. ábra) fölül határolja. A (9) töltő aknát oldalt a (2) és (4) határoló tagok (2. ábra), valamint az ezek között egymás mellett álló, félta­gok gyanánt kiképezett (10) középső tagok zárják el, melyek fölül és alul a (11) és (12) csődarabok segélyével vannak egymás­sal összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents