57202. lajstromszámú szabadalom • Szűrő körforgalomban működő mosóberendezéssel

MHBH Megjelent 1913. évi szeptember lió 11-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 57202. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Szűrő körfolyamban működő mosóberendezéssel. BOLLMANN GYÖRGY CÉG MÉRNÖKI IRODA HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 15-ike. Szemcsés szűrőanyaggal működő szűrők v alkalmazása esetén a szűrőanyagot időkö­zönkint tisztító folyamatnak kell alávetnünk, hogy a benne visszatartott iszapot eltávo­líthassuk. Ezen mosást — pl. azáltal esz­közölhetjük, hogy a szűrőbe alulról nyomó­vizet vezetünk be, mely a szűrőanyagot sugárcsövön át fölfelé ragadja. A mosóvíz a szűrőanyag-iszapkeverékkel együtt a sugár­eső fölső végén átlépve, a szűrőbe vissza­ömlik, miközben a szűrőanyag szemeséi nagyobb súlyuknál fogva leülepednek, míg a könnyű iszaprészecskék a szűrő fölső ré­szében lévő vízben lebegve tartatnak és a túlfolyó vízzel együtt elvezettetnek. Jelen találmány tárgya újítás ily szem­csés szűrő anyaggal működő szűrőkön, me­lyek a szűrőanyag időnként való mosása és az abban visszamaradt iszap eltávolítása céljából sugár alakban működő mosóberen­dezéssel vannak ellátva. Az ily mosóberen­dezések a nyomóvíz hozzávezetése céljából szájcsővel vannak ellátva, mely a kúp­alakú S/iűrő fenekének középpontjában van elrendezve; az ily berendezések továbbá egy a szájcsövet alsó végével körülfogó, fölső és alsó végén nyitott csővel vannak ellátva, mely fölül a szűrőréteg fölé nyúlik. Ha a nyomóvizet a szájcsövön átbocsátjuk, , az a szájcsövet alsó végével körülvevő­csövön át fölfelé áramlik és e közben az alul a szájcső közelében fekvő szűrőanyag­részeket magával ragadja. A cső fölső vé­génél a finom iszaprészek a vízzel együtt a szűrőben elrendezett válaszfal fölött át­ömlenek é3 elvezettetnek, míg a szűrő­anyagrészek újból a szűrőbe vezettetnek vissza. Minthogy mindenkor a szájcső közelében lévő szűrőanyagrészek vezettetnek a sugár­csövön át fölfelé, a többi szűrőanyag meg­felelően lefelé sülyedhet, úgy, hogy mindig újabb szűrőanyagrészek ragadtatnak a su­gárcsőbe ; ily módon lassankint az egész szűrőanyag tisztító körfolyamatnak vette­tik alá. Jelen találmány lényegében oly beren­dezésre vonatkozik, melynél a szájcső a fölötte fekvő szűrőanyagtól tehermentesít­tetik, ami által a szájcső nagymérvű be­dugulását megakadályozzuk, illetőleg lehe­tővé tesszük a szájcsőbe jutott szűrőanyag­részeknek a mosófolyamat kezdetén való könnyű eltávolítását. A mellékelt rajzon az 1. ábrán az említett mosóberendezéssel ellátott szűrő alsó része függőleges met­szetben látható, a

Next

/
Thumbnails
Contents