57181. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szűrőknek rázás útján történő tisztítására

Megjelent 1912. évi szeptember iió 11-én. MAGY. tffás KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57181. szám. XXI/a. OSZTÁLY Berendezés szűrőknek rázás útján történő tisztítására. W. F. L. BETH MASCHINENFABRIK CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1911 november hó 6-ika. Elsőbbsége 1911 február hó 13-ika. Porral telt levegő és más gáz szűrésére j szolgáló szűrők tisztogatását tudvalevőleg akként végzik, hogy a szűrőfölületeket idő­szakosan rázásnak teszik ki. Nehéz szűrők­nél ilyenkor erős lökések lépnek föl, me­lyek a mozgó részek nagymérvű kopását okozzák. Találmányunk szerint ezt a hátrányt ak­ként kerüljük el, hogy a tisztogatási folya­mat megindítására úgy, mint eddig, forgó részeket alkalmazunk, a rázást magát pe­dig ide-oda mozgó dugattyúval bíró mótor végzi, melynek dugattyúja vagy dugattyú­szerű része a szűrőkkel oly mozgást átvivő kapcsolatban van, hogy ezek forgó mozgás közbekapcsolása nélkül vegyenek teljesen vagy részben részt a motordugattyú ide­oda mozgásában. A csatolt rajzon találmányunk tárgyának egy foganatosítási alakja látható. A (z) szűrők (y) rudazaton függnek, mely valamely tetszőleges, pl. sűrített levegővel dolgozó (1) mótor (i) dugattyújával kény­szermozgásszerű vagy külső erő által léte­sított kapcsolatban van. Az(l) mótor az (m) vezetéken kap Bűrített levegőt, az átkor­mányzást pedig magában véve ismert mó­don az (i) dugattyú által alkalmas ütközők útján mozgásnak indított (k) dugattyúhen­ger végzi, melynek be- és elvezetőnyílásai fölváltva az (n) bevezető és (p) kifuvatóve­zetékkel kapcsolódnak. A mótor be- és kikapcsolása a következő módon történik. A rúgónyomás alatt álló (h) szelep kinyílik mikor a szelet elállító (s) csappanóval kap­csolt (f) himba a pontozott állásából a tel­jesen kihúzott állásába jut. Ezt az aránylag gyorsan forgó (d) mozgató korong végzi,, mely az (f) himbával kapcsolt (c) villa (e) fogába ütközik, amint ezt a villát a lassan forgó (a) bütyök leemeli. Ha a bütyök a (c) villát ismét leesni engedi, a (d) korong mozgatója a (c) villa fölső (r) fogába ütkö­zik és az (f) himbát, evvel együtt az (s> szélcsappanót is a pontozott állásába nyitja vissza. Az (s) szélcsappanó átállítása természe­tesen tetszőleges más módon, pl. külön mótor, elektromágnes átb. segélyével tör­ténhetik. A mótór a leírt motortól eltérő is lehet,, sűrített levegő vagy gáz helyett ritkított le­vegővel, gőzzel, nyomás alatt levő vízzel,, meleg levegővel, gáz- vagy robbanó keve­rékkel stb. tartható üzemben és egyszerű és kettős hatású lehet. Alkalmazható szole­noid- vagy elektromágnesszerűen ható elek­tromos mótor is. #

Next

/
Thumbnails
Contents