57180. lajstromszámú szabadalom • Egy vagy több friss gőzturbinával összekapcsolt fáradt gőzturbina

Megjelent 1913. évi szeptember l ió 11-én. MAGY jgggt KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57180. szám. V'd/i. OSZTÁLY­Egy vagy több frissgőzturbinával összekapcsolt fáradtgőzturbina. AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVERI & CIE. CÉG BADENBEN. Pótszabadalom a 43841. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 október hó 9-ike. Elsőbbsége 1911 március hó 31-ike. Jelen találmány oly készülék, melynek se­gélyével egy fáradtgőzturbina azáltal sza­bály'oztatik, hogy egy vagy több frissgőz­turbina kapcsoltatik eléje, mint ezt 43841. számú törzsszabadalmunk leírása ismerteti. Ezen elrendezésnél a fáradtgőzturbiná­hoz és az ez elé kapcsolandó frissgőzturbi­nához tartozó bebocsátó szelepeket nyitó relais szerkezetek sorozatosan vannak kap­csolva, olymódon, hogy a terhelés növeke­désénél a sebességszabályozó az összes re­laisk részére közös működtető közeget fojtja, miáltal a fojtás mértékéhez képest egy vagy több frissgőzturbina bekapcsol­tatik. Minthogy a fáradt gőzturbina beeresztő­szelepéhez tartozó reláis állandóan a se­bességszabályozó behatása alatt áll, ennek­folytán ez a beeresztőszelep csak akkor nyíttatik teljesen, ha frissgőzturbinák kap­csoltatnak a fáradtgőzturbina elé és a sze­lep mindaddig teljesen nyitva marad, mig a frissgőzturbinák be vannak kapcsolva. Ezen elrendezés hátránya az, hogy az esetben, ha a fáradtgőzturbinához táplált gőz nyomása csökken, akkor a turbinában alacsonyabb nyomás uralkodik, mint a táp­lálóforrásnál, mely utóbbit egy gőzgyűjtő vagy reeeiver képezheti. Ez a csökkentett nyomás a receiverhez terjed és az utóbbi működésének befolyásolásán kívül azt eredményezi, hogy levegő szivárog a tur­binába. Jelen találmány a hátrány kiküszöbölését célozza. A találmány értelmében oly eszközök al­kalmaztatnak, melyek a beeresztőszelepnél uralkodó gőznyomás által befolyásoltatnak, hogy ez a szelep a sebességszabályozótól függetlenül zárassék, ha a gőznyomás egy előremeghatározott mérték alá csökken. A találmány egy foganatosítási alakja a csatolt rajzon vázlatosan van föltüntetve. A fáradtgőzturbina (d) bevezetőszelepe egy reláis által szabályoztatik, mely (f) dugaty­tyúval bír, mig a fáradtgőzturbina elé kap­csolandó frissgőzturbina (e) bevezetőszelepe a (g) dugattyúval biró reláis által szabá­lyoztatik. A reláis dugattyúkra alkalmas folyadék, például olaj hat, mely (a)-nál lép be és a (9) szelep által tetszés szerint szabályozható Az olaj részben a (2) csövön át a fáradtgőz­turbina relaisjéhez és részben az 1 csövön át a frissgőzturbina relaisjéhez vezettetik mire 8-nál eltávozik.

Next

/
Thumbnails
Contents