57168. lajstromszámú szabadalom • Zsebkés

IWleer.1elent 1912. év! szeptember hó lO-én MAGY. ^ KIK SZABADALMI jjj lff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57168. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Zsebkés. KÖRÓSSY. DEZSÓ KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 20-ika. Jelen találmány tárgya oly zsebkés, mely az eddig használt zsebkésektől abban külön­bözik, hogy pengéje igen könnyen kinyit­ható, anélkül, hogy e célból körmünket el­törni kellene. Ugyanis a zsebkés pengéi, valamely gomb megnyomására azonnal hasz­nálati helyzetükbe pattannak ki, melyben önműködően rögzítődnek úgy, hogy a pen­gének önkénytelen becsukódása és az ezzel járó sérülések ki vannak zárva. Ugyanazon gombnak benyomása után a penge minden nehézség nélkül bezárható és bezárt hely­zetében önműködően rögzítődik. Különös előnye a találmánynak egyszerűsége és aránylag olcsó előállítási ára. A találmány egyaránt használható egy, két vagy több pengés késekhez. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra a találmány elvén készült zseb­kés függélyes hosszmetszetét csukott álla­potban, 2. ábra ugyanezt a penge nyitott állapo­tában, 3. ábra metszetet 2. ábra (D, E) vonala szerint, 4. ábra metszetet 1. ábra (A, B, C) vonala szerint a penge nyitott rögzített helyzetében, 5. ábra ugyanilyen metszetet a pengének,, ill. a rögzítőkészüléknek becsukásra alkal­mas helyzetében mutatja. A (b) penge az (a) tokban ismert módon (c) csap körül elforgathatóan van elren­dezve. A (b) pengének (b) nyele akkora, részben, amennyire azt a (b) penge meg­engedi, körívalakú. A penge csukott hely­zetében a penge foka a rajzon fölfelé esik.. A foknak belső vége a (b'j tárcsához csat­lakozó részén a határoló körívből kiugró­(d) vékonyabb részlettel bír, mely fülalakú és melyhez a (b') rész körül futó (e) rúgó egyik vége van erősítve. A rúgó másik vége a pengetok (f) csapjához van erősítve. Világos, hogy az (e) rúgó a (b) pengét 1. ábrán föltüntetett helyzetéből elforgatni és 2. ábrán föltüntetett helyzetében megtar­tani igyekszik. A pengének csukott, illetve nyitott helyzetében való könnyen oldható rögzítése céljából a penge (b') tárcsaszerű részén egymással átellenesen egy-egy (h, h)< félköralakú bevágás van, mellyel a tok­ban keresztirányban elmozgatható (1) rúgó< hatása alatt álló (i) csap működik együtt. Az (i) csap a (b') tárcsarészlet vastagságának megfelelő (j) bevágással bír. Az (1) rúgó az (i) csapot rendesen olyan helyzetben tartja,

Next

/
Thumbnails
Contents