57157. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tekercselt fegyverzettel bíró mótorszámlálókon a mezőtekercsek rézmennyiségének csökkentésére

Megjelent 1912. évi szeptember lió lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JLM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57157. szám. VIIlg. OSZTÁLY. Berendezés tekercselt fegyverzettel biró mótorszámlálókon a mezőtekercsek rézmennyiségének csökkentésére. BLÁTHY OTTÓ TITUSZ UDV. TANÁCSOS, MÉRNÖK BUDAPESTEN. A. bejelentés napja 1909 március hó 19-ike. Jelen találmány tárgya berendezés tekercselt fegyverzettel biró mótorszám­lálókon, mely lehetővé teszi, hogy a mezőtekercsek ampére-meneteinek számát ill. az ezen tekercsekhez fölhasznált réz­nek mennyiségét a számláló állandójának rosszabítása nélkül csökkenthessük. * Eddig mótorszámlálók tekercselt fegyver­zeteiben nem alkalmaztak vasat, mert álta­lában azt tartották, hogy a fegyverzetben alkalmazott vas a számláló adatainak he­lyességét lerontja azáltal, hogy a szám­. láló állandója a fogyasztási áram áram­erősségének ill. a fegyverzet fordulatszá­mának változása alkalmával megváltozik és ennélfogva a számláló csak oly szűk határok között volna használható, melyek a számlálónak gyakorlati alkalmazását ki­zárnák. Megfontolások és alapos kísérletek ered­ményei azt mutatták, hogy mótorszámlálók tekercselt fegyverzeteiben vasat is lehet alkalmazni, ha az alkalmazott, vasfajta veszteségszáma 2-nél kisebb, vagyis ha 10.000 B mágnesezés és 50 periódus mel­lett a veszteség a vas minden kg.-jára 2 watt-nál kevesebb. Ezen föltételnek meg­felelnek bizonyos ötvözött vasfajták, pl. olyan vas, mely a 3% szilíciumot tartal­maz. Különösen célszerű emellett oly elren­dezést választani, melynél a fegyverzet vasmagját alkotó vaslemezek egymástól oly távolságban vannak elrendezve, mely a bádogvastagság többszörösét képezi, vagy pedig a fegyverzetet a dobtekercselés meg­tartásával lapos tárcsa alakjában képez­zük ki. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak két példaképeni alakja van schemati­kusan föltüntetve. Az 1. ábra szerint (1) a fegyverzet te­kercselése és (2, 2) a mezőtekercsek. A fegyverzetben a (3, 3) vékony vaslemezek vannak elrendezve, melyek egymástól a lemezvastagság többszörösére rúgó (d) tá­volságban vannak elhelyezve. A vasnak, nevezetesen a föntebb emii­tett vasfajtának a fegyverzetben való alkal­mazása folytán a szükséges indukciót a fegyverzetben már egy lényegesen kisebb ampére-menetszámmal biró mező mellett érjük el úgy, hogy az ampére-menetek számát és ezzel a mezőtekercsekben föl­használandó réz mennyiségét igen lénye­gesen csökkenthetjük. Az eddigi tekercselt dobfegyverzettel

Next

/
Thumbnails
Contents