57143. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyékony és szilárd anyagrészecskéknek gázokból, gőzökből, levegőből stb. való kiválasztására

itegjelent 19155. évi szeptember hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57143. szám. IV/i. OSZTÁLY. Készülék folyékony és szilárd anyagrészecskéknek gázokból, gőzökből, levegőből stb. való kiválasztására. HEINE KÁROLY MAGÁNMÉRNÖK DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1912 január hó 18-ika. A találmány tárgya egy készülék folyé­kony és szilárd anyagrészecskéknek gár zokból, gőzökből stb. való" kiválasztására. Ezen készülék segélyével pl. ki lehet vá­lasztani la kátrányt a világító gázból, ia kátrányt léis vizet 0. kokszkemeincegázból, generátorgázból, szívógázból és más; ha­sonlóból, a mosóolajat a kokszkemence­gázból, a vizet és port a torokgázból, laz olajat a gőzből és a sűrített levegőből, a vizet a gőzből s így tovább. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező készüléket két kiviteli alakban tün­teti föl. Az 1. ábra az első kiviteli alak hosszmet­szete, a 2. ábra ugyanannak keresztmetszete, míg a ! 4. lés 5. ábrák a készülék egyes szerke­zeti (részleteit ábrázolják. Az 5. és 6. ábrák a másik kiviteli alakot mutatják hossz-, illetve keresztmetszet­ben. A készülék az (a) szekrényből a (b) be­vezető csőtoldatból és a (c) kivezető cső­toldatból áll. A kivezető (c) csőtoldat a szekrény falán áthaladva, a készülék bel­sejében elhelyezett hengeralakú (d) be­tétnél végződik, melyet fölül a szekrény (f) födele, alul pedig annak fenéklapja zár el. A hengeralakú (d) betét az alkotó irá­nyában egész hosszán át van törve és (g) nyílással bír, melyet a bevezető (b) cső­toldat felőli oldalion (a készülék egész hosszában) egy (h) fal zár el. Ezen (h) fal alkalmazása folytán a készüléken átáramló gáz vagy folyadék csaknem egy teljes körpályát kénytelen megtenni, mielőtt a kivezető csőtoldatba juthat, "melyen át a készüléket elhagyhatja. Az a gyűrűalakú tér, melyen a gáz keresztül1 áramlik, egy­felől az (a) szekrényfalon, másfelől) a (d) betét külső köperayfölületén elrendezett hosszanti (k) bordák által helyeinkint úgy van összeszűkítve, hogy a keresztüláramló gáz többször beleütközik la (k) bordákba s ezáltal áramlási irányából folyton elté­ríttetik. A bordáknak ezen hatását még azáltal is fokozzuk, hogy azokat (z) nyí­lásokkal látjuk el, melyeknek szabályta­lan alakú karimái az áram irányával szembe néznek. A készüléken áthaladó gáz­ból, • gőzből stb. kétféle behatás folytán válnak ki az abban lévő csöppfolyós vagy szilárd anyagrészecskék, ú. m.: 1. a köralakú pálya hatása folytán, me-

Next

/
Thumbnails
Contents