57106. lajstromszámú szabadalom • Poralakú készítmény és eljárás ezüstnek, galvanikus fémfölületeknek, ékszerárúknak és hasonló tárgyaknak tisztítására

Megjelent 1912. évi szeptember hó 4-én. MAGY KIR SZABADALMI ^ ^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57106. szám IV/h/l. OSZTÁLY. Foralakú készítmény és eljárás ezüstnek, galvanikus fémfölületeknek, ékszer­árúknak és hasonló tárgyaknak tisztítására. DEVOS LEON, ADALBERG ALFRÉD ÉS SALOMON NICO GYÁROSOK LONDONBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 29-ike. • A jelen találmány tárgya készítmény és eljárás fénytelenné vált ezüstnek, galvanikus fémfölületeknek, ékszerárúknak és hasonló tárgyaknak tisztítására. A találmány célja a tárgyakat minden részükön, bármily aprólékos vésett munká­val vagy mélyítésekkel bírnak is ezek vagy bármily nehezen hozzáférhetők is könnyen, gyorsan és olcsón fényesíteni' anélkül, hogy a tárgyakat, amint az az eddigi pasztáknál vagy poroknál szokásos dörzsölés folytán történik, összekarcolnék vagy általában véve megsértenők, továbbá annélkül, hogy kezünket bemocskolnók vagy hogy a tisztító személy káros behatá­soknak volna alávetve. A találmány szerint nagyjában akként járunk el, hogy nátrium- és kaliumkarbo­nátnak gyöngén fölhevített oldatát állítjuk elő, melybe miután egy alumíniumlapot helyeztünk be, a kezelendő tárgyakat be­merítjük és az alumíniumlappal érintkezésbe hozzuk, majd a tárgyakat leöblítjük és megszárítjuk. Az alábbiakban a találmány tárgyának egy célszerű foganatosítási módja van részletezve: Első sorban is egy poralakú készítményt állítunk elő víztelen nátrium- ós víztelen káliumkarbonátból, melyek közül a nát­riumkarbonátot nagy, a káliumkarbonatat pedig csekély arányban alkalmazzuk. Az alkatrészeknek célszerű keverési aránya: kb. (99) súlyrész nátrium és kb. I súlyrész káliumkarbonát. Ezen alkatrészeket egy-1 mással jól összekeverjük. Az ekként készí­tett por jól konzerválódik és miután kellő készletéről gondoskodtunk, bármikor nyom­ban fölhasználható. A tárgyak tisztítása céljából már most ezen pornak kellő mennyiségét meleg víz­ben, célszerűen egy üvegedényben fölold­juk, és pedig a víznek kb. minden 21 /l L-jére egy evőkanálnyi pormennyiséget ada­golunk. Ennek megtörténtével alumíniumot, előnyösen lemez alakjában, helyezünk a meleg oldatba, majd a tárgyakat, miután apókat a zsírtól megtisztítottuk, az alumí­niummal érintkezésbe hozzuk illetve arra ráfektetjük és az oldat szintje alá merítjük. Ekkor heves reakció történik, melynek ha­tása alatt a tárgyak minden részükön gyor­san és pedig a szerint, mint amilyen álla­potban vannak, néhány perc alatt vissza­kapják természetes fényüket. Ennek meg-

Next

/
Thumbnails
Contents