57103. lajstromszámú szabadalom • Öngerjesztési váltakozó áramú kollektorgép változtatható periódusszám számára

Megjelent 1912. évi szeptember hó 4-én. MAGY. ggj* KIR SZABADALMI Eg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57103. szám VIIIk. OSZTÁLY. Öngerjesztésű váltakozó áramú kollektorgép változtatható periódusszám számára. ÖSTERREICHISCHE BROWN BOVERI-WERKE A.-G. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 2-ika. Ismeretes, hogy kompenzált többfázisú gépek, melyeknél mindegyik pólust két fázis gerjeszt, generátorok gyanánt hajtva önmagukat gerjeszthetik és emellett állandó fordulatszám mellett különböző periodus­számú áramokat szolgáltathatnak. A külön­böző periódusszámok beállítását azáltal ér­hetjük el, hogy az egyik poluson a két fázis tekercselési viszonyát vagy pedig a gerjesztő áramkörben a reaktaneiákat és ellenállásokat megváltoztatjuk. Altalánosság­ban ezen szabályozásnál a periódusszámmal a feszültség is megváltozik; ha pl. változó periódusszámnál állandó feszültséget akarunk kapni, a periódusszám minden változásánál a feszültséget az előbbi értékre utána kell szabályozni úgy, hogy a szabályozás igen bonyodalmassá válik. Jelen találmány célja, hogy egyszerű elektromos úton lehetővé tegyük a periódusszám és feszültség egy­mástól független szabályozását anélkül, hogy a gerjesztő tekercselések meneteinek számát megváltoztatnók. A találmány tárgyát az jellemzi, hogy egy pólus mindkét gerjesztő tekercselése oly feszültségekhez van kap­csolva, hogy az egyik tekercselés körében (pl. ellenállás segélyével) való szabályozás által lényegében csak a periódusszám vál­tozik meg állandó feszültség mellett, míg a > másik tekercselés által lényegében csak a feszültség állíttatik be. Ez azáltal lehetséges,, hogy a két tekercselést oly feszültségekhez kapcsoljuk, melyek meghatározott szöget zárnak be egymással. A továbbiakat pél­dákkal és diagrammokkal magyarázzuk meg. Az 1. ábrán kétfázisú kompenzált kollek­toros generátor van föltüntetve, mely dob­tekercseléssel és mellékzárlatú gerjesztéssel van ellátva. Az (1) tengely gerjesztő teker­cselése két azonos menetszámú tekercselés­ből áll, pelyek közül a (wl) tekercselés ugyanezen tengely feszültségéhez, a (w2> tekercselés pedig a (2) tengely feszültségé­hez van kapcsolva. (A tekercselések menet­számainak azonban nem kell föltétlenül egyezőnek lennie és itt csak az egyszerű­ség kedvéért van így véve.) Ugyanily mó­don vannak a (2) tengely tekercselései is kapcsolva. Ha a gép öngerjesztésű generá­tor gyanánt működik, akkor a periódusszá­mot változatlan feszültség mellett azáltal változtathatjuk meg, hogy a tekercselések­ben azokat az ellenállásokat változtatjuk melyek az illető tekercselés tengelyéhez képest térbelileg 9Ö°-kal eltolt kefék által gerjesztetnek, tehát az 1. ábrán az (R2') és­az (Rl") ellenállásokat; a másik két ellen­' állás változatlan marad. Az előző ellenállá-

Next

/
Thumbnails
Contents