57080. lajstromszámú szabadalom • Eljárás képlékeny anyagoknak szénhydrátokból és alkalialbuminátokból való előállítására

Megjelent 1912. évi augusztus lió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57080. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás képlékeny anyagoknak szénhydrátokból és alkalialbuminátokból való előállítására. NARAMLOOZE VENNOOTSCHAP HOLLANDICHE PROTEINE M A A TS CH A PPIJ CÉG AMSTERDAMBAN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 8-ika. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 29-ike. Ismeretes dolog, hogy a cellulóza az al­koholokhoz hasonlóan savakkal megfelelő viszonyok között többszörösen összetett aetherszerű vegyületeket létesít, melyek­ből elszappanosítással celluloze hidrát vá­lasztható le. Ismeretes továbbá, hogy az alkali-albumi­nátok, melyek megfelelő körülmények kö­zött fehérnyékből keletkeznek alkáliák. ha­tására, savanyú jellegűek és fémekkel só­jellegű vegyületeket alkotnak. Az alkáli albuminátok azonban glicerinnel, cukor­félékkel, keményítővel,általában oly anyagok­kal, melyek egy vagy több alkohol csoportot tartalmaznak, igen jellegzetes vegyületeket alkotnak, ha az említett anyagok az alkáli­albumináttal alkalmas viszonyok között találkoznak. A cellulóza mint olyan old­hatatlansága folytán erre nem alkalmas, azonban igenis alkalmas a cellulozahidrát, mely alkalikus oldatokban aránylag könnyen oldódik. Ha oldott cellulozahidrátot alkali-albumi­náttal meghatározott keverési arányban összehozunk, úgy ezen.két anyag bizonyos idő múlva már közönséges hőfokon is egye­sül és szívós anyaggá változik át, mely megszárítva és sajtolva igen kemény anél­kül, hogy a protein anyagokhoz hasonlóan rideg is volna. Melegítésnél ezen egyesülés gyorsabban megy végbe. Az így nyert anyag jól megmunkálható, a villamosságot nem vezeti és igen jól al­kalmazható pótanyagként kemény gumi, szarv és elefántcsont stb. helyett. Ezen anyag következő eljárás szerint állítható elő: A fehérje anyagokból hígított alkáliák hatására keletkező alkáli-albuminátok, me­lyek az alkalmazott fehérje anyagok sze­rint fizikai viselkedésükben egymástól kissé eltérnek, alkálikus oldatokból hígított savak által kicsapatnak és mosással a savaktól lehetőleg megtisztíttatnak. Másfelől cellu­lozahidrátot vagy keményítőt lehetőleg kevés alkáli lúggal kezelünk, miáltal mind­két esetben igen szívós kocsonya kelet­kezik. Mindkét anyag, egyfelől az albuminát, másfelől pedig az oldott cellulozahidrát vagy keményítő azután oly arányban hozatik össze, hogy körülbelül három rész albumi­nátra, egy rész szénhidrát jusson. Ha fon­tos az, hogy az anyag lehetőleg tisztán és savaktól mentesen állíttassék elő, úgy ele-

Next

/
Thumbnails
Contents