57074. lajstromszámú szabadalom • Önműködő főzőberendezés

Megjelent 1912. évi augusztus lió 31-én. MAGY. GAG. KIR SZABADALMI jBg® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57074. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Önműködő főzőberendezés. LILIENTHAL HENRIK GYÁROS MARIÉNWERDERBEN. A bejelentés napja 1911 október hó 4-ike. Találmányom tárgya önműködő főző­berendezés, mely lehetővé teszi, hogy a gazdaasszony a tulajdonképeni főző munká­tól szabaduljon. Eme cél elérésére szolgáló berendezések eddig is ismeretesek, azonban mindezek a berendezések fölügyeletet igényeltek úgy, hogy tulajdonképeni céljuknak meg nem feleltek. A találmány tárgyának alkalmazásával a gazdaasszony mindennemű főzési munka alól mentesül, kivéve a nyersanyagok elő­készítését és ezeknek és a fűszereknek adagolását, mert a berendezés teljesen meggátolja az étel hozzásülését és bizto­sítja annak tökéletes megfölését. Találmányom lényege abban áll, hogy ismert elemek kombinálása mellett a fóző tűzhely különleges módon akként van ki­képezve, hogy a fejlesztett hő fölhalmo­zása és a fölhalmozódott hő igen gazdasá­gos leadása legyen biztosítva, ezenkívül pedig a főzéshez szükséges hőmennyiség bevezetése is folytonos módon történjék. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja látható, neveze­tesen az 1. ábra a főzőberendezés metszete hasz­nálati állapotában, a 2—4. ábra pedig a tűzhely különböző foganatosítási alakjait tünteti föl. Valamely, pl. öntött vasból készült (a) tűzhelyen egymás fölött a külső (b, bl, b2, b3) szigetelő gyűrűk vannak elren­dezve, melyek magassága a különböző edé­nyek különböző magasságának megfelelően különböző. A tűzhely lemezén gyűrűalakú (e) horony van kiképezve, hogy a legalsó szigetelés eltolódását meggátolja. Maguk a szigetelő gyűrűk ugyanabból az okból ho­ronyalakú (f) mélyedésekkel vannak el­látva és egy külső és egy belső fémpalást­ból állanak, melyek között a közt szigetelő anyag tölti ki. Ezt a szigetelő palástot ha­sonló módon szerkesztett (d) födél födi, mely a levegő elvezetésének lehetővé téte­lére közepén (e) nyílással van ellátva. A legalsó (g) edény a (h) fütőkövön nyugszik, mely oly anyagból készült, amely a hő fölhalmozására alkalmas, minő pl. a samott. A találmányunk szerint a fütőkőben egy (i) nyílás van kiképezve, mi a kő egyen­letes és gyors fölhevítését teszi lehetővé, amennyiben a láng ebben a nyílásban hat. Eme kő további foganatosítási alakja a 2. ábrán látható. Itt az (1) alvázon az (m) csésze van alkalmazva, mely megfelelő szigetelő anyaggal van kitöltve és fölül (n)

Next

/
Thumbnails
Contents