57072. lajstromszámú szabadalom • Önműködő acetilénfejlesztő készülék szabályozott karbidadagolással

Megjelent 1912. évi augusztus lió 31-én. MAGY ^ KIK. SZABADALMI HÍsifií HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57072. szám. Il/d. OSZTÁLY. Önműködő, acetylénfejlesztő készülék szabályozott karbidadagolással. KNAPPICH JAKAB GYÁRIGAZGATÓ AUGSBURGBAN. A bejelentés napja 191Í augusztus hó 2-ika. A jelen találmány tárgya automatikusan működő acetylénfejlesztő készülék, illetőleg ilyenhez való karbidadagoló szerkezet, mely a karbidot a mindenkori gázfogyasztásnak megfelelően a fölöslegben jelenlévő fejlesztő vízbe juttatja. Ezen a pillanatnyi gáz­fogyasztásnak megfelelő csekély karbid­adagok folytán, melyek esetről-esetre be­adagoltatnak, csupán igen kis gáztartótérre van szükség, a gáz tartóharang tehát nem annyira a gáz összegyűjtésére, mint inkább a gáznyomás szabályozására, valamint a kar­bidadagoló szerkezet működtetésére szolgál. . A karbid vízbehullatásának elvén alapuló meglevő készülékek kivétel nélkül főleg azon hátránnyal bírnak, hogy a karbid igen nagy adagokban adagoltatik be, ami a gáz fölvételére igen nagy gáztartó alkalmazá­sát teszi szükségessé. Azonkívül a karbid­adagoló szerkezetek igen gyakran meg­tagadják a szolgálatot, minthogy a karbid áthullatására szolgáló csatornák igen szűkek és így a karbid bennük könnyen meg­szorul. Ezen bedugulási akadályok oka főleg abban áll, hogy a nem tömören záró sze­lepek miatt reakciógőzök jutnak a szelep­nyílásba és itt a karbidot lisztté bontják. É liszt lassankint elkenődik és végül péppé válik, úgy hogy a szelepek folytonos zavaroknak vannak kitéve. Ha mestersége­sen segítünk ezen, akkor a szelep teljes megnyitása folytán gyakran az egész kar­bidkészlet egyszerre hull a vízbe, miáltal gáztúlfejlődés megy végbe és ezzel veszé­lyek forrásának keletkezésére megvan a lehetőség. A föntemlített hátrányok a jelen talál­mány tárgya segélyével, mely a mellékelt rajzon hosszmetszetben van bemutatva és a következőkben részletesen le van írva, szün­tethetők meg. Az (1) tartányt a (2) válaszfal két térre osztja, melj'ek közül a külső, gyűrűalakú (3) tér az úszó (4) gáztartóharangot záró víz fölvételére szolgál, míg a belső (5). tér a fejlesztő vizet tartalmazza. A kúpos fené­ken elrendezett (6) csap a karbidmaradvá­nyok eltávolítására szolgál. A készülék (7) állványon nyugszik, míg a (8) cső a fej­lesztővíz beöntésére, a (9) cső pedig gáz­elvezető cső gyanánt szolgál. A (10) sinek az úszó gáztartóharangot vezetik föl és le. Utóbbin a (11) karbidtartányok (18) csavar­kötés segélyével vannak megerősítve. A találmány a (4) gáztartóharang belse­jébe beépített karbidadagoló szerkezetre szorítkozik. Utóbbi a (12) karbidkihullató

Next

/
Thumbnails
Contents