57057. lajstromszámú szabadalom • Rövidzárószerkezet indukciós mótorok számára

i Megjelent 1912. évi augusztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57057. szám. VH/g. OSZTÁLY­Rövidzárószerkezet indukciós mótorok számára. GANZ-FÉLE VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgya rövidrezáró szer­kezet indukciós mótorok számára, mely a szerkezet egyszerűsége és a kezelés könnyűsége által tűnik ki főként az ösmert rövidrezárószerkezet fölött, mivel a rövidre­zárás létesítése vagy ennek megszüntetése alkalmával a rövidrezáró emelőt mindenkor csak egy irányban kell forgatni, míg ellen­ben az ösmert szerkezeteknél a rövidzáró bekapcsolása vagy kikapcsolása után a rövid­záró emelőt mindig kissé vissza kellett forgatni, hogy ez a rövidzáró állítógyűrű­jétől eltávolíttassák. Az ezen hátrány meg­szüntetésére ajánlott szerkezetekpedig arány­lag bonyolultak. A találmány tárgyának lényege abban áll, hogy a rövidzáró emelő forgáscsapja az állítógyűrűn támadó állítócsap két végállása között olyként van elrendezve, hogy a rövidzáró emelőt az állítócsap körpályájának az állítógyűrű karimájával való érintési pont­ján túl lehet forgatni. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképem foganatosítási alakja van vázlatosan föltüntetve. 1. ábra a készülék alaprajza, 2. ábra pedig annak az 1. ábra 2—2 vonala szerinti keresztmetszete nyitott állásban. 3. ábra a készülék alaprajza és 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti keresztmetszet a rövidzárási helyzetben. 5. ábra a rövidzáró kontaktusok homlok­nézete. 6. ábra a rövidzáró emelő egy oly foga­natosítási alakjának alaprajza, melynél az emelő egyszersmind a kefék fölemelését is végzi. 7. ábra ezen rövidzáró emelő oldalné­zete és 8. ábra a rövidzáró emelő agyának kerü­lete kifejtve. A rövidzárást egymagában véve ösmert módon az (1) állítógyűrűnek axiális eltolá­sával végezzük. A rövidzáró kontaktusok elrendezése azonban új és szintén a talál­mány tárgyát képezi. A legkülsőbb (2) csúsz­tatógyűrű külső homloklapján három szeg­mensalakú (3) lemezrúgó (5. ábra) saját magukra visszahajlított (4) végeivel az (5) csapokon van megerősítve. Mindegyik (3) lemezrúgó (5, 5) csapjai egy-egy csúsztató­gyűrűvel állanak vezető összeköttetésben, a többitől ellenben el vannak szigetelve. Az (1) állítógyűrű (1. ábra) csőalakú, végén kúposán keskenyedő (6) nyúlvánnyal bír, mely az állítógyűrű axiális eltolásakor a

Next

/
Thumbnails
Contents