57051. lajstromszámú szabadalom • Füljegy

Meg-jelent 1912. évi augusztus hó 189-én. MAGY. SZABADALMI KIB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 57051. szám. X/e. OSZTÁLY. Füljegy. DUDZINSKI KARL GYÁROS TARNOWBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 21-ike. Jelen találmány csúcssal és tokkal el­látott füljegyre vonatkozik, melynél a csúcs az állat fülcimpáján való áthaladása után egy tokba vezettetik és abban fogvatarta­tik. Az eddig használatos ilyen füljegyek­nél a nyílalakú csúcs a tok alaplemeze mögött elhelyezett keresztüllyukasztott fém­lemezkéből álló és rúgósan hasítékolt lyuk­peremű zárórúgó által a tokban tartatik. Ezen füljegyek előállítása aránylag költsé­ges és ezenkívül a zárórúgók gyakran föl­mondják á szolgálatot. Jelen füljegynél a zárórúgóra nincsen szükség, mert a füljegy csúcsa a találmány értelmében üregesen van kiképezve és a tokba való bevezetés után, a tokfalazatba való ütközésnél, nyomás alkalmazása által laposra nyomatik úgy, hogy a deformált csúcs a tok alapfölületén lévő nyílás szé­lére támaszkodik és ezáltal a tokban fog­vatartatik. A csúcson kívül az ezt tartó szár is üregesen képeztetik ki és a csúcs­csal és az alaplemezzel együtt egyetlen fémlemezből húzás által állíttatik elő. A csúcs célszerűen hossznyílásokkal van ellátva, hogy laposra való nyomását meg­könnyítsük. A mellékelt rajzon a füljegy három pél­dakép vett foganatosítási alakja van föl­tüntetve. Az 1—3. ábrák pzerint a füljegy ismert módon a nyílalakú (1) csúcscsal ellátott (2) szárból, a (3) alaplemézzel ellátott tövis­részből és a nyílalakú (1) csúcsot felvevő sapkaszerű (4) tokrészből áll, melynek alap­lemeze az (1) csúcs bevezetésére való ke­rek (5) nyílással van ellátva. A csúcs a. találmány értelmében üregesen van kiké­pezve és a hasonlóan üreges (2) szárral, valamint a (3) alaplemezzel együtt egy fémlemezkéből húzás által állíttatott elő. Hasonló módon a (4) tokrész is egy darab­ból készült. Ezáltal minden forrasztási vagy hasonló összeköttetés a szár és alaplemez, illetve toksapka és alaplemez között fölös­leges. Az (1) csúcs nagyobb anyagvastag sággal bír, hogy sarkosan és élekkel képez­hessük ki és így a csúcsnak az állat fül­cimpáján való áthatolását megkönnyítsük. A tokba való bevezetés után (2. ábra) az üreges (1) csúcs a toksapka falazatába üt­közik és egy harapófogó segélyével a fül­jegy mindkét részére gyakorolt nyomás által laposra nyomatik (3. ábra) olykép, hogy az így alakított fej a tokban képe­zett (5) nyílás pereme mögé nyúlik, miáltal

Next

/
Thumbnails
Contents