57044. lajstromszámú szabadalom • Készülék szivarkák előállítására

Meg-jelent 1912. évi augusztus hó 189-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 57044. szám. VII/b. OSZTÁLY­Készülék szivarkák előállítására. L1VTSCHAK ANDRÁS TECHNIKUS BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 január hó 5-ike. A jelen találmány szivarkák töltésére szolgáló készülékre vonatkozik és lénye­gében abban áll, hogy egy, a pólyaalakí­tót tartalmazó föl- és lemozgatható lemez egy másik, forgatható lemezzel úgy van összekötve, hogy az előbbi sülyesztése­kor, miközben a szivarkapólya alakittatik, utóbbi egy hüvelytartány forgatható fe­nekét nyitja és egy, a tartányból kiguruló hüvelyt fölfog, hogy azt a pólyaalakító fölhúzásakor fölemelje és a pólyaalakító által hordott orr és egy, a pólyaalakító sülyesztésiekor elzárt és fölhúzásakor sza­baddá tett menesztőpecek pályájába vigye úgy, hogy egyetlen és egyszerű munka fo­lyamat által az összes., a szivarka tölté­séhez szükséges előkészületek megtétet­nek és a pólyaalakító lenyomásakor az orron fogva tartott hüvely megtölthető. A találmány a mellékeit rajzokon példa­képen egy kiviteli alakjában van föltün­tetve' és pedig az 1. ábra a készüléket fölülnézetbem, a 2. és 3. ábrák két különböző munkahely­zetben elölnézetben-mutatják, a 4. ábra az 1. ábra A—B vonala (sze­rinti metszet a készüléknek a 2. ábrán föltüntetett munkahelyzetében, az ! 5. ábra ugyanilyen metszet annak a 3. 1 ábra szerinti munkahelyzeitében, a 6. és 7. ábrák a készüléket az 1. ábra C—D vonala szerinti metszetben mutatják annak a 2., ill. 3. ábra" szerinti munka­helyzetében, végül a 8. ábra a pólyaalakítót hátulnézetben mutatja. A készülék az (1) hüvelytartányból (és a (2) dohánytartányhól áll. A fölül nyi­tott (2) dohánytartány egyik oldalon egy függőleges irányban eltolható (3) lemez­zel van elzárva, mely a (4). fémszelence fölvételére üreggel van ellátva. A fém­szelence, mely a szivarkapólya alakítá­sára szolgálj fölső (5) végén hengeresen van kiképezve és kifelé nyúló (6) orrban végződik. A (4) szelencének a (2) dohány­tartány felé néző fala kivágással bír, me­lyen keresztül, a (3) lemeznek a 7. ábrán föltünt-etett helyzeténél a dohány a (4) szeleincébe vezettetik. Ezen kivágást fö-1 lül ferde (7) metszőéi határolja, mely a (3) lemeznek lefelé való mozgásakor a fölösleges dohányt levágja. Az (1) dohánytartányt egyik oldalon j görbe (8) fölüleit határolja, míg (9) fe­neke egyik éle körül forgatható. A fene-

Next

/
Thumbnails
Contents