57026. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas összekötő rész nadrágtartókhoz és más övekhez

Megjelent 1912. évi augusztus hó 29-én. MA.GY. g|s KIR. SZABADALMI jjSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57026. szám. I.'i. OSZTÁLY. Rugalmas összekötő rész nadrágtartókhoz és más övekhez. ALBERTZ MATH1AS KERESKEDŐ CÖLNBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 7-ike. A találmánynak az a célja, hogy a nad­rágtartóknál és más öveknél, melyek ru­galmas ellenállást f ejtenek ki, fölöslegessé tegyük a gyorsan kopó drága gumi hasz­nálatát. A találmány szerint nevezetesen a rugalmas hatást két drótkengyel által létesítjük, melyeknek ferdén szétálló sza­bad végei egymás mellett elcsúsznak, mi közben az egyik kengyel szárán lévő ve­zetőpeeek a másik kengyel szárába vá­gott hasítékban halad. Ha a két kengyelt, melyeknek rugalmas szárai egymásra, ill. egymás mellett elcsúszhatok, széthúzzuk, akkor az egyik kengyel szárai összenyo­módnak, a másik szárai pedig szétfeszül­nek s ennélfogva olyan rugalmas hatást fejtenek ki egymásra, hogy amint elbo­csátjuk őket, azonnal lössaecsappannak. A mellékelt rajz 1—4. ábrái a (talál­mánynak egy példaképem kiviteli alakját tüntetik föl. Az 1. és 2. ábra nyugalmi helyzetben ábrá­zolja a csatot élőiről, illetve oldalról nézve, a 3. ábra a széthúzott' csatot elölnézet­ben, a 4. ábra pedig ugyanazt perspektivikus nézetben tünteti föl. A két (a, b) kengyel acéldrótból van előállítva és ferdén szétálló, illetve össze­hajló (c, c) és (d, d) száraik edzve van­nak, hogy rugalmasságukat állandóan meg­tartsák. A föltüntetett kiviteli alaknál az alsó (a) kengyel szárai ferdén szétállar nak, míg a fölső (b) kengyel szárai ferdén összehajtanak úgy, hogy a fölső kengyel szárai párhuzamosak az alsó kengyelszá­rakkal. A fölső (d, d) kengyelszárak belső oldala azonkívül félköralakban be van mé­lyítve s az így képződött, horonyban van­nak vezetve az alsó (c, c) kengye Szárak. A két kengyel összefoglalása céljából to­vábbá a fölső (d, d) kengyelszárak (e) ki­vágásokkal vannak ellátva, melyekben az alsó (c) szárakra erősített (f) vezetőpec­kek csúsznak. A vezetőpeckek fejére kis csavaranyákat csavarnak, vagy megvastar gítjuk azokat, hogy a két kengyel semmi körülmények között se válhasson szét. Ha 'a nadrágtartó stb. (g) és (h) tartó szalagjait széthúzzuk (3., 4. ábra), akkor a két kengyel szárai elcsúsznak egymás mellett, miközben a fölső kengyelszárak rugalmasan szétfeszíttetnek, míg az alsók összenyomódnak. Ezen kettős rugalmas hatás folytán a két kengyel önműködőlég mindig vissza akar térni az 1. ábrán föl­tüntetett nyugalmi helyzetbe, vagyis a

Next

/
Thumbnails
Contents