56992. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a számtani alapműveleteknek könnyű és gyors érzékeltetésére

Megjelent 19IS. évi augusztus hó 527-én. MAGY. szabad alimi KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56992. szám. IX/g. OSZTÁLY. Berendezés a számtani alapműveleteknek könnyű és gyors érzékeltetésére. mihalovich sándor gör. kath. kántortanító huszton. A bejelentés napja 1909 julius hó 3-ika. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mellyel a számtan tanítás a legalsó iskolai osztályokban igen könnyen eszközölhető, mivel a jelen találmány tárgyát képező berendezések segélyével a tanulók a leg­egyszerűbb számtani műveleteket, mint az összeadást, szorzást, kivonást, osztást vala­mint a törtek fogalmát igen könnyen meg­értik és jól érzékelik. A találmány főelőnye, hogy minden egyes számtani művelet kéz­zel foghatóan érzékelhető és hogy a beren­dezések kényszerítik a tanulókat nemcsak az egyszerű figyelésre, hanem a tanár által előadott műveleteknek tényleges végrehaj­tására. Előnye továbbá a találmánynak, hogy a tanár a találmány alkalmazása mel­let egyetlen pillantással áttekintheti azt, hogy az egész osztályban minden tanuló követi-e előadását és hogy helyesen fogta-e fel és oldotta-e meg a föladott számtani műveleteket. A találmány ennek megfelelően két fő­részből áll, melyek lényegükben egyeznek és csak kivitel tekintetében térnek el. Az egyik nagyobb rész az iskolai falitáblát helyettesíti és a tanárnak segédeszköze előadás közben, a másik kisebbik rész min­den egyes tanuló kezébe való és ennek segélyével a tanuló követi é3 hűen utá­| nozza a tanár által véghez vitt művele-1 teket, . 1 A találmány lényegében áll tehát a kü­lönböző nagyságú száraegységeket érzékel­tető, különböző széles lapokból, illetve ru­dakból vannak az egyest, tizest, százast,, stb. ábrázoló rudak, melyek segélyével igen jól érzékelhetően bármely szám előállítható-és az összeadások, kivonások ezen számla­pokkal kézzel fogható módon eszközölhetők,, mikor is mindenkor azon elvet tartjuk szem előtt, hogy amint öt egység együtt van,, úgy azt egy nagyobb ötös egységgel helyettesítjük, miáltal a számképek sokkal áttekinthetőbbek és könnyebben fölfoghatok.. Mellékelt rajzon látható jelen találmány néhány példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a tanári előadást szolgáló számoló­táblát elölnézetben, 2. ábra ennek függélyes keresztmetszetét. 1. ábra I—II vonala szerint, 3. ábra a nagy számoló tábla egyszerűbb­kiviteli alakját, 4.—8. ábrák különböző nagyságú szám­jelző lapokat, 9. ábra a tanuló kis, a padban elhelyez­hető, számoló tábláját használat közben, 10. ábra ennek egy egyszerűbb kiviteli alakját, i

Next

/
Thumbnails
Contents