56955. lajstromszámú szabadalom • Kombinált talpfagyalú- és fúrógép

Megjelent 1912. évi augusztus hó 21-éri. MAGY ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56955. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Kombinált talpfagyalú- és fúrógép. K0MMAND1T-GESELLSCHAFT GUIDO RÜTGERS CÉG WIÉNBÉN. A bejelentés napja 1911 junius hó 21-ike. Jelen találmány oly gépekre vonatkozik, melyek vasúti talpgerendákba a sinalátéte­ket begyalulják és a síneknek, valamint a sinalátétlemezeknek a talpgerendákon való megerősítésére szolgáló sinszögek, illetve csavarok vagy köldökök részére vagy más célra tetszésszerinti számú és nagyságú lyu­kakat fúrnak. Jelen találmány a fúrószerkezet oly ki­képzéséből áll, mely lehetővé teszi, hogy egyidejűleg több talpgerendát fúrjunk. Már ismeretesek ilyfajtájú gépek, azon­ban ezeknél a továbbító berendezés által mozgatott talpgerenda a sinalátét kigyalu­lására való gyalukések alatt tovahaladva egy fúróberendezés alá vitetik, mire a to­vábbítóberendezés egy kiiktatóelem segé­lyével a fúrás tartama alatt nyugalomban tartatik. Egy ily szakaszosan mozgatott gép tel­jesítménye természetesen nem lehet na­gyobb, mint egy sokkal lassabban dolgozó fúrószerkezet teljesítménye. Azonban a modern, folytonosan dolgozó gépeknél a sinalátéteket gyaluló rész teljesítménye sokszorosa a fúrószerkezet teljesítményének. A fúrószerkezetek ismert elrendezése te­hát lehetetlenné teszi a gyalurész teljesítő­képességének teljes kihasználását. Hogy ezen, a gazdaságos munkát meg­akadályozó hátrányt kiküszöböljük, a talál­mány értelmében a gép gyalurészéhez több fúrószerkezetet csatlakoztatunk, melyek az alájuk kerülő talpgerendákat egyidejűleg fúrják. Eszerint tehát mindig több, a gyalu­résztől tovavezetett talpgerenda vezettetik egyszerre a fúrószerkezetekhez, melyek két­két három- vagy többorsójú fúrófejjel van­nak fölszerelve. Emellett maguk a fúró­fejek egy emeltyű által egy függélyes, vagy ferde vájt fölületek előállítására, a meg­felelően ferdén állított szánon mozgattat­nak. Ezáltal elérjük, hogy az összes egy adott időpontban megmunkált talpgerendák ha­sonló időtartam alatt fúratnak, tehát a fúrórész teljesítménye a gyalurész teljesít­ményével megögyezésbe vitetik és így tel­jesen kihasználható. A csatolt rajzon a találmány tárgyának kiviteli alakja az 1. és 3. ábrán oldalnézetben, míg a 2. és 4. ábrán fölülnézetben van föltün­tetve. Az 1. és 2. ábra szerinti kiviteli alaknál az (1) talpgerendák a gyalukések alatt át­haladva á (2) asztalra továbbíttatnak, hol egymás mellé fekszenek. Ha például a

Next

/
Thumbnails
Contents