56921. lajstromszámú szabadalom • Ívlámpaelektróda külső fölületén a bélésanyag számára elrendezett hornyokkal

Megjelent 1912. évi augusztus hó 12-én. MAGY. |g|| KIK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56921. szám. VII/h. OSZTÁLY-ívlámpa-elektróda külső fölületén a bélésanyag számára elrendezett hornyokkal. C. CONRADTY CÉG NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 19-ike. Már eddig is ajánlották, hogy az ív­lámpaelektródok b é léscsatornáj át csavar­vonalban haladó hornyokkal lássuk eli, hogy így a bélésanyag jobban tapadjon, a csa­torna falaihoz. Ismeretessé váltak to­vábbá olyan elektródok is, amelyeknek külső fölületén — szintén a bélésanyag ta­padásának előmozdítására — egyenes vo­nalban hosszirányban haladó, ívalakban meghajlított keresztmetszetű bordák van­nak. A jelen találmány értelmében viszont az elektród külső fölületén alkalmazunk csa­varvonalban haladó hornyokat, amelyeket bélésanyaggal töltünk ki. Annak eredmé­nyekép, hogy a hornyokat kitöltő bélés­anyag egyes csíkjai csavarvonalban kar nyarodnak, hosszuk nagyobb lesz, tehát több lanyagot is foglalnak magukban, mint az egyenes vonalban haladó csíkok. Éppen ezért a szén egyrészt lassabban fog leégni, másrészt pedig nem éghet ©gyoldalúlag, mert a fényív a bélésanyag csavarvoníalú kanyarodása folytán körben körülmegy az elektród tengelye körül és'nem állhat meg az elektród egy bordájánál, amint m egye­nes vonlaiban haladó bordákkal ellátott i elektródoknál megesik. Az új szénelektród tehát egyenletesebben és lassabban ég I úgy, hogy gazdaságosabb, mint az ismert egyenes külső, vagy kanyarodó belső hor­nyokkal ellátott elektródok. Emellett figye­lembe kell vennünk azt is, hogy a kanya­rodó hornyoknak az elektród belső fura­tában való elrendezése révén sem a bélés­anyag nagyobb mérvű növelését, sem pe­dig a fényívnek körülvezetését laz elek­tród tengelye körül nem érhetjük el, mint­hogy az ilyen hornyokat kitöltő anyag egy összefüggő darabot alkot az elektród tengelyében elrendezett egyenes bélésrúd­dal. A mellékelt rajz 1. lés 2. ábrája a már ismert, béléscsa­tornájában kanyarodó hornyokkal ellátott elektródot, ia 3—5. ábrák pedig a találmány tárgyát tevő elektródnak két kiviteli alakját tün­tetik föl. Az 3. és 4. ábrának megfelelő elektród (a) magjának keresztmetszete csillagalakú. A csavarvonalban haladó (b) hornyok fém­sókból vagy fémsókkal kevert szénből álló (e) masszával vannak kitöltve, amely csa­varvonalban kanyarodó csíkokat alkot. | Az 5. ábrában föltüntetett kiviteli alak az előbbitől csak annyiban különbözik, ! hogy a szénmag tengelyében körallakú (d>

Next

/
Thumbnails
Contents