56886. lajstromszámú szabadalom • Készülék könyvregiszterek, tabellák stb. rubrikáinak és kolonnusainak átvitelére

Megjelent li)12. évi augusztus hó 18-én, MAGY. gfeg KIR SZABADALMI jffigffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56886. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Készülék könyvregiszterek, tabellák stb. rubrikáinak és kolonnusainak átvitelére. BERNING HENRIK KÖNYVELŐ HÜSTENBEN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 3-ika A találmány tárgya egy tolókészülék, amely külön rögzítés nélkül üzleti köny­vek vagy regisztrálótabellák tetszőleges helyén rendezhető el és egy jelzőszerke­zet (mutató- és ablakrés) segélyével a re­gisztereknek egyik könyvből a másikba való átvitelénél a kolonnusoknak fáradság nélkül való megtartását és gyors fölisme­rését teszi lehetővé és emellett a vízszin­tes rubrikák fölcserélését is meggátolja. E célból a mellékelit rajz 1—3. ábráin föltüntetett (a) jelzőszer­kezet (b) vezetőrészek között a mindenkor beállított kolonnusokban eltolható. A (b) vezetőrészeket (e) tartók állítják be, ame­lyek a tabellák szélein oldalt eltolhatók. Az (a) jelzőszerkezet itt példaképen egy (d) mutatólemezből áll, amelynek muta­tója vízszintes vonalban jelzi a rubrikákat, míg (e) egy ablakrés a (d) lemezben, amely a színes lemezben a hozzátartozó függé­lyes kolonnusokat jelzi. A (b) vezetőrészt egy gumizsinór képezheti, .amelyen a fd) lemez (f) csövecskékben vezettetik és ez­által minden helyzetben jól rászoríttat-ik az alátétre. Minthogy a rövidebb gumizsinór erősen megfeszül a nagyobb könyvlapon, az eltol­ható (c) széltartótolókák is rögzíttetnek, amelyekhez a (b) vezeték csatlakozik. A (c) tartó a jelen esetben bádogból van kihajlítva, és hegyes (g) nyúlványokkal van ellátva, amelyek a könyvlapokba valló betolást könnyítik meg és a tabella alá nyúlnak. A találmány tárgya a leírt kiviteli álak­tól eltérően is kiképezhető, lényeges csak az, hogy vezetőrészeken a tabellakolonnu­sok fölött eltolható jelzőszerkezet van al­kalmazva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Készülék könyvregiszterek, tabellák stb. rubrikáinak és kolonnusainak átvite­lére, jellemezve egy jelzőszerkezet el­rendezése által, amely külön vezetőré­szek mentén a tabellákon eltolható. 2. Az 1. pontban igényelt készülék kivi­teli alakja, azáltal jellemezve, hogy a vezetőrészek tartótolókái a tabellaszé­len oldalirányban beállíthatók. 3. Az 1. és 2. pontban igényelt készülék kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a vezetőrészek gumiból állnak, amelyek egy színes jelzőlemezhez ragasztott csö-

Next

/
Thumbnails
Contents