56885. lajstromszámú szabadalom • Tekercsszerkezet olajtranszformátorok számára

Megjelent 1912. évi augusztus lió 12-éit. MAGY ^ KIR SZABADALMI jgg^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56885. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Tekercsszerkezet olaj transzformátorok számára. BLÁTHY OTTÓ TITUSZ MÉRNÖK UDV. TANÁCSOS BUDAPESTEN. Pótszabadalom az 53959. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1910 december hó 16-ika. Jelen találmány tárgya az 53959. sz. törzsszabadalomban védett tekercsszerker zet foganatosítási alakja és célja a szer­kezet további egyszerűsítésében áll. Ezen foganatosítási alak abban tér el a törzsszabadalomban 'leírt foganatosítási ala­koktól, hogy a szigetelő betétdarabokat és a tekercs egyes meneteit összetartó húzórudak maguk szigetelőanyagból, pl. fából, szigetelőcsövekből vagy hasonlóból állanak, úgy, hogy nem szükséges külön szigetelőhüvelyeket a húzórudakra tolni. Miután többnyire nehézséggel jár a szige­telőanyagból álló húzórudakra csavarme­neteket vágni, úgy a (6) szorítópofákat (v. ö. a törzsszabadalom rajzával) ékek vagy ha­ránts&űgek segélyével kell megerősíteni a húzórudakon. ' A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tárgyát képező foganatosítási alaknak a törzsszabadalom 2. ábrájával megegyező metszetét, részben nézetben mutatja, míg a 2. ábra a szerkezet alaprajza. Az (1) meneteket és a (2) betétdarabo­kat összetartó (4) húzórudak, az 1. és 2. ábra szerint szigetelőcsövekből állanak és a (2) szigetelő betétdarabok, valamint a (6) szorító pofa is szintén egy, a 2. ábrá­ból látható lapos, ovális keresztmetszetű szigetelőcsőből vannak levágva. A kész te­kercs axiális irányban összesajtoltatik és ezalatt a (9) harántszögek veretnek a szo­rítópofákon és a (4) csöveken keresztül. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Az 53959. számú törzsszabadalom 1. igénypontjában védett tekercsszerkezet foganatosítási alakja, jellemezve azál­tal, hogy a szigetelő betétdarabokat és a tekercs egyes meneteit összetartó húzórudak maguk szigetelőanyagból, pl. fából, szigetelő csövekből stb. állanak. JL-Az 1. alatt igényelt szerkezet fogana­tosítási alakja, jellemezve 'azáltall, hogy a szorítópofák harántszögek segélyével vannak a szigetelőcsövekből álló húzó­rudakkal összekötve. 3. A törzsszíabadalom 1. igénypontjában vé­dett szerkezet foganatosítási alakja, jellegi meave azáltal, hogy a szigetelő betét­darabok egy lapos szigetelőcső szele­teiből állanak. (1 rajzlap melléklettel.; pALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents