56880. lajstromszámú szabadalom • Elektromos izzólámpa

Megjelent 1912. évi augusztus iió 315-én. MAGY. KIH. w SZABADALMI fggp HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56880. szám, VII/h. OSZTÁLY. Elektromos izzólámpa. WESTINGHOUSE METALLFADEN GLÜHLAMPENFABRIK G: M. B. H. CÉG WIENBEN. Pótszabadalom az 54833. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 junius hó 20-ika. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 6-ika. Jelen találmány elektromos izzólámpákra vonatkozik és a találmány, célja oly tartó létesítésében áll, mely köré a szál fölteker­cselhető és melyen a szál nem tolódhatik el. Az 54833. számú törzsszabadalmunk le­írása oly izzólámpát ismertet, melynél a szál végrészei a tartót körülfogják és a szál végei a tartókkal egyesítve vannak. Azonban a lámpáknak ilymódon való szer­kesztésénél a szálak egyes esetekben a tartókból elváltak, vagy a tartókon való hosszirányú csúszás által eltolódtak. A jelen •találmány értelmében ezen elválás vagy eltolódás megakadályozására, valamint oly berendezés létesítésére, mely jelzi, ha a szálnak kellő része a tartóra tekercseltetett, a tartó a külső szélektől alkalmas távol­ságban horonnyal vagy oldalirányban meg­hajlított résszel bír és a szál e horonyba vagy oldalirányban meghajlított részben van tekercselve. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány értelmében szerkesz­tett lámpa belső részeinek oldalnézete és a 2. ábra a szál egy részét ós a száltartók egyikét nagyobb léptékben rajzolva mu­tatja, a 3. ábra egy másik kiviteli alaknak a 2.. ábrához hasonló föltüntetése. A lámpa az (1) tövisből áll, mely a (2) rúddal ós a (3, 4) bevezetődrótokkal bír. A (2) rúd oldalirányban kiálló (5) tartókkal bír, melyeknek kampós végei köré a (6) szál van hajlítva és a szál végei a (3, 4) bevezetődrótok végrészei köré vannak te­kercselve. A bevezetődrótok végeiktől kis távolságban oldalirányban meghajlított (7) részekkel bírnak, melyek hornyokat képez­nek ; ezekbe a hornyokba a szál végei van­nak betekercselve. Ezek a hornyok a be­vezetődrótoknak azt a részét jelzik, mely köré a szál tekercselendő. A hornyok to­vábbá arra szolgálnak, hogy a szál vég­részeinek a bevezetődrótokon való eltolódását megakadályozzák, amikor a szál tartóira fölhelyeztetik. A szál végei és a bevezető­drótok közötti elektromos kapcsolat össze­olvasztás vagy más módon való egyesítés által létesíthető. A bevezetődrótnak oldalirányban meg­hajlított része egyes esetekben oly nagy lehet, hogy a szálnak csavarvonalalakú ré­szét fölveszi, mint ezt a 3. ábra mutatja, mely elrendezésnek az a célja, hogy az a

Next

/
Thumbnails
Contents