56878. lajstromszámú szabadalom • Ivóedényeken alkalmazandó védőkészülék

Megjelent 1912. évi augusztus hó 12-én. MAGY. KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56878. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Ivóedényeken alkalmazandó védőkészülék. SCHMIEDEKNECHT OSCAR KERESKEDŐ HERSCHDORFBAN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 25-ike. A találmány tárgya oly készülék, mely­nek segélyével a tökéletlenül kimosott po­harak által való fertőzés lehetősége kizá­ratik és italoknak vendéglőkben, kávéházak­ban stb. való ivása egészségügyi szempont­ból kifogástalanul történhetik. Az eddig alkalmazott, de a gyakorlatban be nem vált védőeszközökkel ellentétben, az új készülék egy üvegföltétből, illetve betétből áll, amely előnyösen kissé kúpos gyűrű alakjával bír és amelyet lefelé csök­kenő keresztmetszetű kúpos térrel, vala­mint hengeres belső térrel bíró poharaknál a pohárba, befelé növekvő keresztmetszetű kúpos belső térrel bíró poharaknál pedig a pohár szája fölé illesztünk. Az ivóedé­nyek emellett szájrészükön eltérő átmérő­jűek is lehetnek, mert a betét kúpos alakja ilyen eltérésekkel számot vet. Az ivóedény szája kívül vagy belül kerekre van lecsi­szolva úgy, hogy a találmánybeli betét mindenütt szorosan fekszik föl, miáltal egy­részt a betétnek vagy föltétnek ivás köz­ben a pohárból való kihullása, másrészt pedig az italnak a betét és pohárszáj kö­zött való kilépése is meg van gátolva. Adott esetben a betéten tömítést is elrendez­hetünk. A találmánybeli védőkészülék a mellé­kelt rajzon példaképeni kiviteli alakjában van föltüntve. (A) az ivóedény, például söröspohár, amely a rajzolt kiviteli példánál lefelé szűkül. A tulajdonképeni (B) védőkészülék egy cél­szerűen kissé kúpos üveggyűrűből áll, ame­lyet a pohárba beillesztünk úgy, hogy ez behelyezés után minden oldalon szorosan hozzáfekszik a pohár fölső végén a meg­felelően kerekre csiszolt belső falnak, föl­felé azonban elég nagy darabbal kiáll az (A) pohár vagy ivóedény fölső széle fölött úgy, hogy a pohárból ivó személy ajkai nem érintkezhetnek a pohár szélével. Az új betét födeles ivóedényekhez is alkalmazható, mely esetben a födél egy eltolható rúdon, illetve egy eltolható tar­tón van csuklósan rögzítve oly célból, hogy a pohárátmérőben mutatkozó esetleges el­téréseknél a födél a pohárszél fölött kiálló védőgyűrűrésznek változó magasságához al­kalmazkodhassék. Az üvegből előállított védőkészüléken nincsenek semmiféle kiugrások, amelyeken tisztátlanságok lerakódhatnának. Továbbá az ivóvízpoharak elcserélődésénél föllépő kellemetlenségek is el vannak kerülve, mert pohárcserénél a védőkészüléket az üres pohárból könnyen kiemelhetjük és az új

Next

/
Thumbnails
Contents