56876. lajstromszámú szabadalom • Javított tisztítóeljárás és berendezés

Megjelent 1912. évi augusztus iió 315-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56876. szám. IV/i. OSZTÁLY. Javított tisztító eljárás és berendezés. SCHUMACHER CURT FŐMÉRNÖK KISPESTEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 8-ika. Jelen találmányom tárgya azoknak a tisz- | tító eljárásoknak, illetve berendezéseknek körébe vág, melyek folyadékokat desztillá­lás, deflegmálás, kondenzálás, rektifikálás, stb. segélyével, vagyis egész általánosság­ban véve hőhatáson alapuló fajtázással tisz­títanak. Az ilyen műveletnek alávethető fo­lyadékok, mint nyersolajtermékek, szesz és víz, glicerin és szesz vagy víz, stb. min­denkor a legkülönfélébb forrpontokkal biró folyadékok keverékét képezhetik. így pl. a nj^ersbenzinben benzinen kivűl a könnyebb ú. n. petroleumesszenciáknak egész tömege | van, mint petroleuméter, gazolin, Jigrolin, hidrür és így tovább, de éppen úgy van benne benzinnél nehezebb petróleum, sőt víz és más tisztátalanság is. Az egyszer tisztított benzinből magából pedig további, hőhatáson alapuló tisztítással külön, fajsúly szerinti sorozatokat lehet osztályozni. Ugyanígy viselkedik a szesz és víz tet­szőleges keveréke, mint pl. a nyersszesz és az egyszer már tisztított szesz is, stb. Mindazon alkalmakkor, midőn az ilyen folyadékokat hőhatáson alapuló tisztításnak vetjük alá, nagyjában véve háromféle ter­mék és pedig előpárlat, tulajdonképeni köz­bensőpárlat, végül utópárlat képződik és jelen találmányomnak főképen az a célja, | hogy az utópárlatok elkülönítését tökélete­sebbé tegye, mint az eddig ismeretes eljá­rások és berendezések. -Jelen találmányom abból a meggondo­lásból indul ki, hogy minél nagyobb a fo­lyadékkeverék koncentrációja, annál éleseb­ben történhetik az utópárlatok frakcionálása. A jelen találmányom tárgyát képező eljá­rás lényegében abban áll, hogy két vagy több tisztító oszlopot utópárlatvezetékkel úgy kapcsolunk eg}< máshoz, hogy egy előző oszlop azon övének aljáról, ahol az utópár-I lat koncentrálódik, az ott fölfogható és le­szállítható utópárlatot átvezetjük egy követ­kező oszlopba, ahol további tisztítás, evvel együtt további utópárlat-leválasztás is fo­lyik. Az így átvezetett utópárlatot ezen következő oszlopnak közvetlenül azon öve fölé torkoltatjuk be, ahol ugyancsak az utópárlatok koncentrálódnak, hogy így az átvezetéssel elért hozzákeverés a lehető legrövidebb, de leghatásosabb úton tör­ténjék. Az utópárlatokat az ily módon fokozottan koncentráló és tehát élesebben osztályozó övben fogjuk föl, azután az itt leválasztott utópárlatokat a tisztítás hasonló folytatá­sára; vagy pedig befejezésére tovább ve­zetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents