56853. lajstromszámú szabadalom • Gázlámpagyújtó

Megjelent 1912. évi augusztus li<J 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56853. szám. II/d. OSZTÁLY. Gázlámpagyújtó. VAN DIEREN THEOPHILE NYOMDÁSZ ANVERSBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 12-ike-Jelen találmány arra szolgál, hogy gáz­lámpákat gyufa, vagy más gyújtó szer­szám segélye nélkül meggyújtsunk. Már igen sokféle különböző alakú és kü­lönböző elveken alapuló gázMmpagyújtó ismeretes, sokan közülük rosszul működ­nek, mások gyorsan elhasználódnak, mi­ként ez az acélnak tűzkőhöz való ütése ál­tal szikrákat létesítő rendszernél is fönn­áll. Eme készülékek a legtöbbször fölmond­ják a szolgálatot és ha működnek is, a szikrák oly gyöngék, hogy a gázt meg nem gyújtják. A találmánybeli rendszerű készüléknek más hasonlókkal szemben ama előnye van, hogy gyújtó anyag robbanása segélyével erős szikrák állíttatnak elő, miáltal a gáz­nak biztos és azonnali meggyújtását idéz­zük elő; a készülék ezenkívül szilárd szer­kezete következtében; kényelmesen és köny­nyen kezelhető. A mellékelt rajzon !a találmány tárgyá­nak példaképeni foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábra az egész készülék hosszmet­szete, a 2. ábra pedig a fogantyú eltérő fogana­tosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábrabeli készülék az üreges (1) nyélből áll, melyben a (2) vonórúd szaba­dón mozoghat; a nyélhez alul üreges fo­gantyú csatlakozik, melynek hosszanti ha­si tékában a külső szélén meghajlított sze­gélyű (3) lemez az (X) pecek körül forogd hat el és amely lemez rúgó által) mindig kif elé szoríttatik. A (2) vonórúd alsó vége a (4) és (5) rudazat találkozási helyénél van megerősítve. Az (1) nyél fölső részéhez fémlemezből való tok" csatlakozik; ebbe torkollik a (2) vonórúd, melynek vége olyképen van meg­hajlítva, hogy a (6) fogaskerék fogaival kapcsolódik. A (6) fogaskeréken dob van alkalmazva, melyre a (9) gyújtószalag elhasználódott része föltekercselődik, viszont a szalagnak gyújtó anyaggal még ellátott része a (8) toknál letekercselődik, amelyen spirális alakban föltekercselve nyugszik. A (8) tokra a (10) kalapács feje szorítólag hat; ezen a (11) vonó rúgó van megerősítve, mely azt nyugalmi helyzetében vissza­tartja. Ez az egész szerkezet tetszés szerinti fémlemezből való tokban jól el van zárva; a tokon kampó vagy villa van megerősítve,

Next

/
Thumbnails
Contents