56851. lajstromszámú szabadalom • Készülék gázból és levegőből álló keverék előállítására

Megjelent 1912. évi augusztus li<J 9-én. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI JEN HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56851. szám. H/e. OSZTÁLY. Készülék gázból és levegőből álló keverék előállítására. DALÉN GUSTAF MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1910 december hó 30-ika. Elsőbbsége 1910 október hó 24-ike. A jelen találmány tárgya készülék gáz­ból és levegőből álló keverék előállítá­sára, mely készüléknél egy szekrénybe, egy, ezt elzáró membrán, dugattyú vagy hasonló elem mozgásakor meghatározott mennyiségű levegő szívatik be, miközben egy másik, ugyancsak egy membránnal vagy hasonló elemmel elzárt szekrénybe nyomó gáz áramlik be, amikor is az utóbbi elzáró elemnek a gázbeáramlás hatása alatt történő elmozgása laz előbbi elemmel közöltetik. Egy szelepnek átváltása a gáz­nak az utóbbi szekrényből való kiáramlá­sát -okozza, amikor is a gáz a másik szek­rény levegőjével keveredik, majd a léte­sített keverék a fogyasztó vezeték felé áramlik. A jelen találmány tárgyát képező ké­szülék már most azáltal tűnik ki, hogy an­nál a fogyasztó vezetékben uralkodó nyo­más álllandó mértéken tartatik meg, vagyis clZ cl levegő beszívásának periódusa- alatt nem csökken a normális -mérték alá. A mellékelt rajznak 1. és 2, ábráiban a találmány tárgyát képező készüléknek egy foganatosítási alakja függélyes metszet­ben, illletve fölülnézeebein és részben víz­szintes metszetben van föltüntetve. A gáz a belső (1) szekrénybe (1. ábra) 1 a (2) cső (2. ábra) útján áramlik be, míg a gáznak az (1) szekrényből a külső (4) szekrénybe való kifc-o-csátására a (3) cső szolgál. A (2, 3) csövek nyitását és zárá­sát az (5) szelep (1. ábra) vezérli, mely ezen célból a (2, 3) csöveknek megfelelő végeit fölvevő (6, 7) szelepfészkek között: ide-oda mozgatható. Az (1) szekrény a (8) membránnal van elzárva, jm-ely az (5) sze­leppel a (9) kengyel közvetítésével, azál­tal van -összekötve, hogy az ezen kengyel szárai között elforgatható (10) kar a mem­bránra fölerősített (11) rúdhoz van kap­csolva. Az elrendezés akként van fogana­tosítva, hogy, ha az (l) szekrénybe, a fel­tüntetett állásnál gáz áramlik be, akkor a (8) membrán megemeltetik és pedig első sorban is 'egymagában mindaddig, míg a. (10) kar a (9) kengyelnek fölső szárához nem ütközik, amikor is azután az (5) sze­lep is megemeltetik, vagyis a (7) fészek­től a (6) fészekhez mozgattatik és így a gázbekocsátás megszakíttatik. Eközben a, (4) szekrényt elzáró '(12) membrán, mely a (8) membránnal össze van kötve, szintén megemeltetett és ezáltal a (4) szekrénybe a (13) szelep útján levegő szívatott be. Ha •már most az (5) szelep a (3) csövet sza­baddá teszi, akkor a gáz az (1) szekrény-

Next

/
Thumbnails
Contents