56843. lajstromszámú szabadalom • Kézi porszívó

Megjelent 1912. évi augusztus li<J 9-én. MAGY. g&v KIR. SZABADALMI | Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5684B. szám. VIII/k. OSZTÁLY. Kézi porszívó. VACUTOR STAUBSAUGER G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 december hó 1-je. Elsőbbsége 1910 december hó 3-ika. A találmány tárgya oly porszívó, mely­nek kézi működésű fújtató alakja van úgy, hogy az körüljárkálás közben egyetlen egy személy által működtethető és egy bizo­nyos megmunkálandó helyre való egyidejű odairányítása is lehetővé tétetik. E célból a kézi porszívónak igen könnjű szerkezetűnek kell lenni és nem szabad semmiféle különös mechanikai vagy elektro­mos hajtóművel bírnia; a porszívók két egyszerű fogantyú által hozatik működésbe, melyek egymáshoz szintén hegyes szögben álló oldalfalainak mindkét külső végén van­nak elrendezve. Az új fújtatószerű kézi porszívókészüléknél lényeges, hogy a szívó­vezeték körülbelül a készülék hossztenge­lyének irányában vagy attól nem sokkal eltérő irányban legyen elrendezve. Ennek következtében a találmány tárgyát képező készülék számára a következő műszaki jel­lémzők kombinációja lényeges: a hosszirá­nyával az egész készülék hosszirányának megfelelő porkamra elrendezése; a szívó­vezetéknek ugyancsak a készülék hosszirá­nyában való elrendezése; a fújtató vagy mindkét szívófújtató oly módon való el­rendezése, hogy a fújtatófej vagy annak csuklója a szívóvezeték mellett vagy annak irányában és a készülék hosszirányában fekszik és hogy a fújtató, illetve fujtatok a mellső csúcstól a készülék szélesebb hátsó fogantyúvége felé bővülnek, a szívó fujtató, illetve a két fújtató mindegyikének egyik oldalfala a porkarara hosszoldalával összeesik; a fogantyúk a szívóvezetékkel szemben a készülék szélesebb végén és az egész készülék hosszirányában hegyes szög­ben vagy egymással párhuzamosan vannak elrendezve. Ezen jellemzők kombinációja járás közben kényelmesen és egy egyetlen személy által működtethető kézi porszívó készülék szerkesztését teszi lehetővé, mely­lyel bármely külön kezelendő helyre köny­nyen odacélozhatunk. Ezen készülék mű­ködtetésére továbbá semmiféle elektromos erőhozzávezetés és semmiféle tömlővezeték vagy mechanikai átvitel vagy hasonló, úgy­mint más ismert régibb szerkezeteknél, nem szükséges. A találmány tárgyát képező kézi porszívó azonkívül rendkívül egyszerű és ezért előállítása olcsó és használatlan üzem­biztos. A rajzon a találmány tárgya néhány fo­ganatosítási alakban van föl tüntetve, még pedig az 1. ábrán egyszeresen működő, egyoldalas fújtató alakú kézi porszívó, az la. ábrán az 1. ábra szerinti tulajdonké-

Next

/
Thumbnails
Contents