56821. lajstromszámú szabadalom • Síkszita bevonatot tisztítószerkezet

Megjelent 1912. évi augusztus lió 9-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56821. szám. X/i. OSZTÁLY­Síkszitabevonatot tisztító szerkezet. MODA JÓZSEF MALOMTECHNIKUS BUDA' ESTEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 18-ika. Jelen találmány célja, hogy a jelenleg használatos bevonattisztító kefék lassú és akadozó járásával szemben gyorsabban és üzembiztosabban működjék. A jelenleg használatban lévő kefék a négyszögletes szitakeretek sarokbevonatait nem kefélik a fordulás miatt, miáltal ezen rész csakhamar eltömődik és nem szitál, -azonkívül a keféket kopásuk miatt arány­lag rövid idő alatt ki kell újakkal cserélni, mivel az egyszerű keféket magassági állító készülékkel nem látják el. Mindezen hát­rányokon hivatva van ezen találmány se­gíteni, melyet a csatolt rajzokon egy fo­ganatosítási alakban 1. ábrában égy alaprajz, alulról nézve, 2. ábrában az 1—1 vonal mentén ejtett hosszmetszet, 3. ábrában a 2—2 vonal mentén ejtett keresztmetszet, 4. ábrában a 3—3 vonal mentén ejtett metszet, 5. ábrában a 4—4 vonal mentén ejtett metszet magyaráz meg. A rajz szerint a kefék egy kerekeken gördülő kocsiszerkezetre vannak csavarok segítségével megerősítve. Ha a kefék bizo­nyos magasságra elkoptak, akkor a kefék és a kefetartó rúdvégek közé alátétkariká­kat helyezünk, miáltal a kefék a kivánt magasságra beállíthatók. A kocsiszerkezet, illetőleg az arra szerelt kefék mozgatását egy, a kocsiszerkezetre mozgathatóan fölszerelt kampós kétkarú emelőnek egy kényszerpálya fogaiba való kapaszkodása eszközli. Az (5)-tel jelzett kényszerpálya, mely célszerűen a fölső szitakeretre szerelhető, fűrészfogszerű mélyedésekkel van ellátva, mely fogak egymás mellett két sorban oly módon vannak kiképezve, hogy a fogak ha­ladási iránya a sorok szerint ellenkező, amint ez a 2. és 5. ábrában látható. A két fog3or biztos elválasztására szol­gál a (ö)-tal jelzett választófal, mely nem megy az egész kényszerpálya hosszában, hanem a kényszerpálya két végétől bizo­nyos távolságra végződik, amint ez az 1. ábrából kivehető. A két fogsort kívülről a (7)-tel jelzett falazat fogja körül, mely fa­lazat a kényszerpálya két végén ferdén van kiképezve, ahogy ez az 1. ábra (8) és (8a) részében látható. A kényszerpálya két végén, a (6) választófallal el nem vá­lasztott részeken, a két fogsor átmenetileg egymásba olvad, tehát az egész fogrendszer egy önmagába visszatérő folytonos pályát képez.

Next

/
Thumbnails
Contents