56808. lajstromszámú szabadalom • Hajtószíjkapcsolat

Megjelent 1912. évi augusztus lió í)-én. MAGY. Klli SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56808. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Haj tó s zij kapc solat. BINDERNITS JÓZSEF FAÁRUGYÁROS KOMÁROMBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 11-ike. Jelen találmány tárgya hajtószíjkapcso­lat, mely lényegében egy kétoldalt szim­metrikusan fülekkel ellátott lemezsávból és két-két szimmetrikus fülnek megfelelő hevederekből álli, ahol is úgy* a fülek, mint a hevederek két vége is lyukakkal vannak ellátva úgy, hogy a lemezsáv az összekap­csolandó száj összeérő végeinél a szíj külső felére, a hevederek pedig két-két szimme­trikus fül alatt a szíj alsó felére helyezve, két-két fül a hozzájuk tartozó hevederrel a szíjon átvert szögecsek segélyével össze­foglalható. Jelen szíjkapcsolatnak előnyei, hogy igen olcsó és tartós, s hogy vele a szíjak igen gyorsan és könnyen lösszefüzhetők. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra a lemezsáv, a 2. ábra pedig egy hevedernek elölné­zete, a 3. ábra a l^mezsáv fölülnézete, 4. ábra az összekapcsolt szíj vég hossz­metszetét tünteti föl, mielőtt még a szö­geket leszögecseltük, az 5. ábra az összekapcsolt szíjvégek fö- i lülnéaets, a I 6. ábra pedig alulnézete. I A szájvégek összekapcsolására az (a) lemezsáv és a (b) hevederek szolgálnak, melyek célszerűen vékony acéllemezből vagy más megfelelő anyagból készülnek. Az (a) lemezsáv kétoldalt szimmetrikusan (c) és (d) fülekkel van ellátva, a (b) he­veder pedig két-két összetartozó (c, d) fülnek megfelelően van kiképezve. Mind­egyik fül egy-egy (e) lyukkal, mindegyik (b) heveder pedig két végén (f) lyukakkal van ellátva olyképen, hogy a hevedernek a hozzája tartozó fülekre való ráhelyezé­sénél az (f) lyukak az (e) lyukakkal szembe kerülnek. A szájvégeknek összekapcsolása már most úgy történik, hogy az (f) lemezsávot az összekapcsolandó szíj végeknél a szíj­nak fölső, vagyis külső felére ráhelyezzük, úgy, hogy a (c) fülek az egyik szíj végen, a (d) fülek pedig a másik szíjvégen fe­küsznek. Az (e) lyukakon (g) szögeket ve­rünk át, melyek a szíjon is áthatolnak, az­után a kiálló szögvégekre a (b) hevede­reket ráfűzzük (4. ábra), s végül a szö­geknek hegyes végét leszögecseljük. Előnyös továbbá még, ha az (e) lyukak hosszúkásak, mert ezáltal a szíjnak haj­lékonyságát a kötési helyen növeljük, amennyiben a behajlításnál a szíj külső

Next

/
Thumbnails
Contents